Sjökalk

Sjökalk är ett Excelbaserat kalkylverktyg för samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys av farledsåtgärder.

Sjökalk kan användas för att analysera de samhällsekonomiska effekter som bedöms uppkomma till följd av en investering i en farled. En farledsinvestering består vanligtvis av en fördjupning och eller breddning av en farled och syftar oftast till att öka kapaciteten och ibland även sjösäkerheten.

När kapaciteten i en farled ökar skapas möjligheten att trafikera med större fartyg. Större fartyg har lägre transportkostnader per ton transporterat gods jämfört med små fartyg. Vid ökad fartygsstorlek ökar fartygens lastkapacitet snabbare än dess bränsleförbrukning och bemanning. Det medför tydliga skalfördelar inom sjöfarten, vilket skapat en efterfrågan på större fartyg. Större fartyg kräver djupare och bredare farleder samt ökad kapacitet i hamnar. Det är sådana investeringar och dess effekter som detta kalkylverktyg är designat att analysera och beräkna.

I syfte att fånga de effekter en uppväxling i fartygsstorlek medför, antas efterfrågan på godstransporter vara samma i både JA och UA. Verktyget inkluderar inte någon överflyttning av godstransporter till den aktuella farleden. Verktyget saknar även fartygsprognoser och kalkylupprättaren behöver därför göra antaganden kring detta, vilket förutsätter att kalkylupprättaren har kunskap om godsvolymer för olika fartygstyper.

Sjökalk baseras på den kalkylmetod som rekommenderas i ASEK och som finns implementerad i Trafikverkets övriga samhällsekonomiska kalkylverktyg.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Sjökalk och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.