Samgods

Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser och prognoser för godstransporter.

Samgodsmodellens senaste version heter Samgods 1.2.2 och den ersätter tidigare versioner av modellen. Modellen levereras med ett basår 2019 och ett prognosår 2045.

Användningsområde

Tänkbara användningsområden för Samgodsmodellen är policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av infrastrukturåtgärder, inklusive samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler. Samgods modellerar nationell nivå med transportlösningar för import, export och transit. Modellen hanterar också inrikes transporter mellan kommuner. Ambitionen är att i framtiden även modellera regional nivå.

Vill du göra analyser med hjälp av Samgodsmodellen? Kontakta Trafikverket så upprättar vi ett användaravtal och du kan ladda ned modellen. Användaravtalet är kostnadsfritt och har som funktion att förbättra informationsutbytet mellan Trafikverket och användare. För att kunna köra modellen behövs externa programvaror som kräver licens.

Kommande utveckling

För närvarande utvecklas Samgodsmodellen bland annat för att förbättra möjligheten att använda modellen till samhällsekonomiska kalkyler med särskilt fokus på järnvägsinvesteringar.

Förvaltning

Trafikverket och Sjöfartsverket äger gemensamt Samgodsmodellen, men Trafikverket förvaltar och ansvarar för vidareutvecklingen.

Utvecklingen av modellen drivs av GTM-gruppen vid Trafikverket. Ledande svenska och internationella forskare och konsulter stödjer arbetet.