Juli 2023: Nyheter om miljökrav för entreprenader

I detta nyhetsbrev informerar vi om vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Miljökrav för entreprenader

Uppdatering av kraven

Beställargruppen presenterade den 21 mars förslag på uppdaterade miljö- och klimatkrav med syfte att kommunicera och förankra förslaget med branschen. Det var ett stort antal som deltog, där alla uppmanades inkomma med synpunkter. Parallellt så gick det också ut en internremiss inom beställarorganisationerna (hos Trafikverket, Stockholms, Göteborgs och Malmö stad). Det kom sammanlagt in ca 450 svar.

Beställargruppen har nu gått igenom alla synpunkter och bearbetat dessa. Huvuddelen av dessa var positiva. En del justeringar och förtydliganden kommer göras utifrån dessa. Synpunkter och bemötande kommer att läggas ut på vår hemsida efter sommaren.

Slutligt kravförslag ska läggas fram och godkännas internt i organisationerna under hösten. Målet är att de ska börja gälla 2024.

Vägledningen kommer att ses över i höst och förhoppningsvis kunna publiceras strax efter de gemensamma kraven.

Uppföljning av kraven

Beställargruppen har följt upp och sammanställt efterlevnaden av kraven i städerna under 2022. Det var relativt få avvikelser gällande fordon och arbetsmaskiner, däremot en del avvikelser på miljöplaner som var ofullständiga eller inte uppdaterade, likaså kemiska produkter och material som inte var förtecknade eller saknade dokumentation, drivmedel som inte uppfyllde kravet om förnybart och hydraulolja som inte var miljöanpassad.

Reduktionsplikten

I maj kom beslut om att reduktionsplikten sänks till 6 % för både diesel och bensin. Sänkningen träder i kraft 1 januari 2024. Den tidigare beslutade höjningen blir därmed inte av. De gemensamma miljökraven kommer inte förändras vad gäller formen för kravet på andel förnybart drivmedel.

Betong

Under våren 2023 har en ny version av AMA Anläggning 23 släppts. Genom den utvidgas möjligheterna att öka inblandningen av alternativa bindemedel i betong jämfört med tidigare versioner, och den kommer följa de senaste betongstandarderna.
Se: Nyheter i AMA Anläggning 2023 (byggtjanst.se)

Asfalt

Klimatkrav på asfaltmassa har utretts och kommer att läggas med i det slutliga kravförslaget liksom en referens och hänvisning till Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23

Övrigt

Beställargruppen deltog i maj på Volvo Trucks dag i Göteborg om tunga hel-elektriska lastbilar för betong- och anläggningstransporter. Utbudet av fordon och laddinfrastruktur var viktiga punkter under dagen.

Anmäl ditt intresse för nyhetsbrevet på vår hemsida!
Länk till vår hemsida!

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter?
Hör av dig till Yvonne Hedelin på Afry via kontaktfliken på den här sidan.