Juli 2022: Nyheter om miljökrav för entreprenader

I detta nyhetsbrev berättar vi om vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Utvärdering av miljökravens miljö-/klimatnytta och funktionalitet

Ett projekt där miljö- och klimatkraven har utvärderats i ett 20-tal entreprenadprojekt hos Trafikverket och i storstäderna har genomförts, där resultatet kommer att kommuniceras i någon form under hösten. Rapporten kommer att utgöra ett, bland flera, underlag till en uppdatering av kraven.

Vidare har en uppföljning av kravens efterlevnad gjorts för 2021 vilken återigen visar på att kraven följs i hög grad men också som tidigare brister gällande miljöanpassad hydraulolja.

Uppdatering av kraven

Beställargruppen fortsätter sitt arbete med att se över nuvarande krav inför en kommande uppdatering. Det finns en tidplan med mål om en publicering årsskiftet 2023/2024. Kraven är baskrav och det är viktigt med en väl avvägd och förankrad grundnivå hos alla berörda parter. Trafikverkets och storstädernas godkännande-process tar också tid i anspråk.

Ny uppdaterad mall

Mallen för förteckning av fordon och arbetsmaskiner har uppdaterats. Den återfinns på följande sidor.

Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare

Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är beställare

Maskinregister

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag om att utveckla ett register för arbetsmaskiner. Arbetet fortsätter men kan ta tid. Det är ännu inte klart om sådant register blir fristående eller del av vägtrafikregistret. Avgränsningar gällande  ålder, effekt och maskinvikt har diskuterats, där olika myndigheter också har olika intressen. Uppdraget ska redovisas och förslag lämnas den 1 oktober 2022.

Näringslivets klimatomställning

Naturvårdsverket i samarbete med Energimyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Transportstyrelsen föreslår i en ny rapport olika styrmedel för att skynda på klimatomställningen i arbetsmaskinsektorn. Det är en underlags-rapport till det rubricerade regeringsuppdraget inför nästa klimatpolitiska handlingsplan. 

Arbetsmaskiners klimatomställning (Naturvårdsverkets webbplats)

Mer om…Reduktionsplikten

Riksrevisionen avser granska om reduktionsplikten är ett effektivt styrmedel som bidrar till regeringens klimatpolitiska mål. En tidpunkt för när rapport kommer att läggas ut kommer anges Riksrevisionens webbplats.

Reduktionsplikten (Riksrevisionens webbplats)

Övrigt

Beställargruppen har noterat att en del andra kommuner använder de gemensamma kraven, vilket är positivt för alla parter i branschen.

Om du vill få nyheter om miljökrav för entreprenader via e-post, fyll i formuläret under  "Kontaktuppgifter".

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Beställargruppens samordnare, se "Kontaktuppgifter".