Januari 2022: Nyheter om miljökrav för entreprenader

Januari månads sammanfattning över vad som pågår i Beställargruppens arbete med de gemensamma miljökraven för entreprenader.

Utvärdering av miljökravens miljö- /klimatnytta och funktionalitet

Ett projekt där miljö- och klimatkraven kommer att utvärderas har startats upp där ett 20-tal projekt hos Trafikverket och i storstäderna kommer att beröras. Projektet pågår under våren 2022 och ska utgöra ett, bland flera, underlag till en uppdatering av kraven.

Uppdatering av kraven

Beställargruppen kommer under året se över nuvarande krav inför kommande uppdatering. Under hösten påbörjades en översyn av drivmedelskravet, inblandning av hållbart fossilfritt/förnybart drivmedel och ett tillägg om krav på nollutsläppsfordon.

Presentation av kraven

Beställargruppen håller på att ta fram en ny presentation (PPt) av de gemensamma miljökraven som kommer läggas på webben. 

Lagförslag LOU

Det har kommit ut en promemoria och ett remissförslag till ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Lagförslaget innebär att kraven på miljöhänsyn och människors hälsa skärps och att klimatet alltid ska beaktas vid offentlig upphandling, utifrån en skyldighet att beakta vissa samhällsintressen. Lagändringarna
föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Från och med den 1 februari 2022 börjar också nya och förenklade regler gälla för så kallade ickedirektivstyrda offentliga upphandlingar. Läs mer på Upphandlingsmyndigheten, se länkar.

Maskinregister

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag om att utveckla ett register för arbetsmaskiner som en del av att regeringen vill se minskade utsläpp från dessa. Uppdraget ska redovisas och förslag lämnas senast den 1 oktober 2022.

Ekonomiskt stöd

Nya möjligheter till att söka ekonomiskt stöd under 2022 har publicerats, däribland:

  • Klimatklivet som möjliggör att man kan söka investeringsstöd till olika åtgärder för att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser.
  • Klimatpremien som är ett statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner.
  • “Ladda bilen” som är ett bidrag till organisationer som vill installera laddpunkter.
  • Regionala elektrifieringspiloter som är ett kommande stöd som syftar till att påskynda elektrifieringen av godstransporterna.

Se "Länkar" till de ekonomiska stöden.

Övrigt

Trafikverket höll den 12 december 2021 ett webbseminarium om miljövarudeklarationer (EPD) och hur dessa granskas och godkänns. Läs mer om detta på Miljövarudeklarationer (EPD), se länkar. 

Kontaktperson

Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Beställargruppens samordnare, se "Kontaktuppgifter".