Dokument för upphandling

Trafikverkets förfrågningsunderlag består av administrativa föreskrifter, beskrivningar, objektspecifika mät- och ersättningsregler (för entreprenader), kravdokument och kontrakt.

Kontrakt

För entreprenader upprättas ett entreprenadkontrakt (EK), vilket ingår i förfrågningsunderlaget och anger de kontraktsvillkor som kommer att gälla för entreprenaden. Handlingen är utformad enligt strukturen för Allmänna Bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, alternativt Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.

För konsultuppdrag upprättas på motsvarande sätt ett uppdragskontrakt (UK). Denna handling är utformad enligt strukturen för Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Administrativa föreskrifter

Trafikverkets administrativa föreskrifter (AF) ansluter till Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF 12, respektive Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för konsultuppdrag, AMA AF Konsult 10.

Genom att ansluta till AMA AF åberopas fasta texter i AMA AF, kod och rubrik återfinns i den objektspecifika AF.

Beskrivningar

Beskrivningar som anger omfattningen av uppdraget samt övriga förutsättningar och föreskrifter, som inte framgår av kontrakt eller AF. För entreprenader upprättas Tekniska beskrivningar (TB) som för utförandeentreprenader ansluter till AMA Anläggning och för konsultuppdrag upprättas Uppdragsbeskrivningar (UB).

Objektspecifika mät- och ersättningsregler

Dessa regler anger eventuella ändringar och tillägg till MER Anläggning beträffande mätning och ersättning av entreprenadarbeten.

Övriga dokument

Till förfrågningsunderlaget kan andra dokument och bilagor, som inte tas upp här, bifogas.

Exempelmallar

Nedan presenteras ett urval av entreprenad- och konsultmallar som ligger till grund för våra upphandlingar. Mallarna består av fasta och valbara texter. Underlaget objektanpassas i varje upphandling. Valbara texter omgärdas av //.

Observera att texterna inte är identiska med faktiska upphandlingar. Vid anbudslämning ska hänsyn inte tas till exempelmallarna.

Vi tar gärna emot synpunkter om texter i mallarna, via fliken Kontaktuppgifter överst på sidan. Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla mallarna. Om du har frågor gällande specifika upphandlingar, kontakta ansvarig inköpare.