Scenarioverktyget för styrmedelsanalyser

Scenarioverktyget är ett excelbaserat verktyg för att analysera effekter av klimatstyrmedel på bland annat trafikarbete, energianvändning och biodrivmedelsanvändning på en aggregerad nivå.

Verktyget har uppdaterats under våren 2024 i samband med Trafikverkets basprognos 2024.

Verktyget är tänkt att imitera den ordinarie prognosgången på ett övergripande sätt genom att inkludera de olika momenten som är centrala för klimatanalyser (körkostnadsberäkning, trafikarbetsberäkning och effektberäkning) i samma verktyg. Genom att verktyget försöker kopiera hur Sampers och Samgods reagerar på körkostnadsförändringar kan verktyget användas för att göra översiktliga känslighetsanalyser och scenarier utifrån basprognosen utan att behöva köra de traditionella modellerna. Verktyget kan också användas för att uppskatta vilka förutsättningar som krävs i en Sampers- och Samgodskörning för att transportsektorn ska nå en viss utsläppsminskning.

Scenarioverktyget är framförallt utformat för att analysera effekter av styrmedel som påverkar körkostnad:

  • Drivmedelsskatt (energi- och CO2-skatt)
  • Reduktionsplikt (andel förnybar energi i bensin och diesel)
  • Kilometerskatt

Utöver detta ingår en möjlighet att i modellen justera fordonsflottans sammansättning och att lägga till effekter av åtgärder, dels åtgärder som handlar om energieffektivare användning av fordon (till exempel sparsam körning), dels åtgärder och styrmedel som berör ett mer transporteffektivt samhälle (samhällsplanering, parkeringspolicy etcetera).

Fokus i verktyget är lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) samt lastbilar. Bussar inkluderas delvis (energianvändning och CO2-utsläpp ingår). Övriga trafikslag är inte med. Anledningen till detta är att övriga trafikslags påverkan på de nationella utsläppen inom ramen för klimatmålet till 2030 är mycket liten (särskilt då inrikes flyg ej inkluderas i målet).

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Scenarioverktyget och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.