ENJA (enkel samhällsekonomisk järnvägsanalys)

ENJA är en schablonmodell för samhällsekonomiska beräkningar av järnvägsåtgärder. Verktyget får användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter av mindre tids- och avståndsförändringar i tidiga skeden inklusive åtgärdsvalsstudier.

Syftet med schablonmodeller är att möjliggöra enklare och snabbare beräkningar som ger ett översiktligt samhällsekonomiskt resultat. I tidiga skeden finns vanligtvis många tänkbara utredningsalternativ och ofta saknas också den detaljerade information som krävs för att kunna genomföra fullständiga samhällsekonomiska kalkyler. Schablonmodeller som ENJA kan då användas för att ge en vägledning i vilka alternativ man bör gå vidare med.

ENJA kan användas för att beräkna värdet av följande förändringar:

  • Tidtabellstid
  • förseningstid
  • linjeavstånd.

ENJA kan också användas för att sammanställa värdet av exempelvis en minuts tidsförändring på valfritt antal sträckor. Ett annat användningsområde är sammanställning av antal tåg, resande och transportvolymer på utvalda delsträckor.

Modellen finns i två versioner, en version med basprognosen och en med JNB-prognosen. För åtgärder som genomförs i närtid bör versionen med JNB-prognosen användas, medan basprognosversionen bör användas för åtgärder längre fram i tiden, långsiktiga åtgärder. Versionen med JNB-prognosen kommer finnas tillgänglig under slutet av augusti 2020.”

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar ENJA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.