Trafikpåverkande åtgärder

Presentation av större banarbeten i Tågplan 2022 i enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU. Motsvarande presentation gör samtliga infrastrukturförvaltare i Europa.

Offentliggörande enligt bilaga VII till direktivet 2012/34/EU

I omarbetningen av bilaga VII till direktivet 2012/34/EU anges kraven för en internationellt harmoniserad process för samordning och offentliggörande av kända tillfälliga kapacitetsrestriktioner (TCR/TPÅ*), inklusive samråd med sökande. Det finns olika kategorier av TPÅ:er. De kategoriseras enligt nedan:

Kategori Sammanhängande dagar Trafikpåverkan**

TPÅ med mycket stor påverkan (Major impact TCR)

Mer än 30 på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje
TPÅ med stor påverkan

(High impact TCR)

Mer än 7 på varandra följande dagar. Mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

TPÅ med medelstor påverkan

(Medium impact TCR)

7 eller färre på varandra följande dagar. Mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje.

TPÅ med liten påverkan

(Minor impact TCR)

  Mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen
på en järnvägslinje

* TCR (Temporary capacity restriction) = TPÅ (Trafikpåverkande åtgärd)

** Uppskattad trafik ställs in, leds om, ersätts med andra transportslag

Beslut införande av ny kapacitetsbegränsning i Väst Väröbacka bangårdsåtgärder

Trafikverket beslutar att lägga till ny kapacitetsbegränsning i banarbetsplanen för Tidtabell 2022. Kapacitetsbegränsningen gäller trafikavbrott för utlägg och borttag av baliser samt hastighetsnedsättning. Se underlag och beslut i dokumenten nedan.

Objekt 350727 (pdf, 59 kB)
Beslut införande av ny kapacitetsbegränsning (pdf, 672 kB)
Samråd Väröbacka bangårdsåtgärder, uppdaterad (pdf, 261 kB)

Extra samråd för ny kapacitetsbegränsning i väst

Trafikverket inleder 2022-07-14 extra samråd enigt Sera bilaga VII punkt 14 gällande nytt behov i region väst. Samrådssvar lämnas senast 2022-08-19 på blankett som skickas per mail till banarbetsplaneringen.vast@tafikverket.se. Se mer i samrådsunderlaget nedan.

Samråd Väröbacka bangårdsåtgärder (pdf, 270 kB)
Blankett samrådslista Väröbacka bangårdsåtgärder (excel, 28 kB)

Beslut införande av ny kapacitetsbegränsning i Väst Slipersbyte Halmstad

Trafikverket beslutar att lägga till en ny kapacitetsbegränsning i banarbetsplanen för Tidtabell 2022.

Kapacitetsbegränsningen gäller slipersbyte Halmstad objekt 392480 avstängt spår 71, v. 2244 M till 2245 L.

Se underlag och beslut i bifogade dokument:
Objekt 392480 Slipersbyte Halmstad (pdf, 54 kB)
Beslut införande av ny kapacitetsbegränsning Slipersbyte Halmstad (pdf, 3,4 MB)

Extra samråd för nytt behov i Väst

Trafikverket beslutar att lägga till en ny kapacitetsbegränsning i banarbetsplanen för Tidtabell T22. Kapacitetsbegränsningen gäller nytt behov Gamlestaden V.2232 L 00:50-05:50.

Se beslut i bifogat dokument: 
Beslut införande ny kapacitetsbegränsning (pdf, 691 kB)
BAP-rapport 389001 (pdf, 50 kB)

Extra samråd till följd av nytt behov i anläggningen Gamlestaden, Göteborgs Ställverksområde 

Trafikverket inleder 2022-04-29 extra samråd enligt SERA bilaga VII punkt 14 gällande nytt behov i region Väst. Samrådssvar lämnas senast 2022-05-13 på blankett som skickas per mejl till banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se Se mer i samrådsunderlaget nedan.

Blankett samrådslista 220510 (xlsx-fil, 11 kB)
Samrådsunderlag v2232, nytt behov Gamlestaden (pdf, 306 kB)

Beslut till följd av extra samråd förändrat behov objekt 365083

Trafikverket beslutar att lägga till en ny kapacitetsbegränsning i banarbetsplanen för Tidtabell T22.
Kapacitetsbegränsningen ingår i objekt  365083 och innebär förändring av begränsningspunkter och tid. Tid för obj flyttat till Måndag 21:00-Torsdag 04:30
Strömlöst kolonibangården V.12 Måndag 21:00-05:00. Onsdag 23:30-04:30
Se beslut och inkomna samrådssvar i bifogade dokument.

Blankett samrådslista 220216 (excel, 25 kB)
Beslut införande ny kapacitetsbegränsning (pdf, 547 kB)
BAP-rapport 365083 (pdf, 62 kB)

Trafikverket beslutar att lägga till en ny kapacitetsbegränsning i banarbetsplanen för Tidtabell T22. Kapacitetsbegränsningen har objektnummer 360126 och innebär enkelspårsdrift mellan Göteborg C och Olskroken under perioden v. 2230 lördag 00:00 – söndag 24:00. Se beslut och inkomna samrådssvar i bifogade dokument.

BAP-rapport (pdf, 55 kB)
Beslut införande av ny kapacitetsbegränsning (pdf, 568 kB)
SJ AB-blankett samrådslista 17 januari 2022 (excel, 19 kB)

Trafikverket inleder 2022-01-17 extra samråd enligt SERA bilaga VII punkt 14 gällande nytt behov i region Väst. Samrådssvar lämnas senast 2022-01-31 på blankett som skickas per mail till banarbetsplaneringen i väst. Se mer i samrådsunderlaget nedan.

Samrådsunderlag v2230 (pdf, 437 kB)
Blankett-samrådslista 220117 (excel, 10 kB)

Extra samråd till följd av förändrat behov objekt 365083 v. 2212

Trafikverket inleder 2022-02-16 extra samråd enligt SERA bilaga VII punkt 14 gällande förändrat behov i region Väst. Samrådssvar lämnas senast 2022-02-23 på blankett som skickas per mail till banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se Se mer i samrådsunderlaget nedan.

Samrådsunderlag v2212 obj 365083 (pdf, 456 kB)
Blankett - samrådslista 220216 (excel, 10 kB)

Inkomna synpunkter samt Trafikverkets svar

I materialet finns de synpunkter som inkommit samt Trafikverkets svar på synpunkterna.
Inkomna synpunkter samt Trafikverkets svar 2021-07- 05 (excel, 1,7 MB)

Extra samråd för nya / förändrade behov i Väst

Trafikverket inleder extra samråd enligt SERA bilaga VII punkt 14 gällande tre nya / ändrade behov i region Väst. Möte kommer ske vid under samrådsdagarna 2021-06-09. De områden som är berörda är Älvsborgsbanan, Göteborgs Ställverksområde samt Värmlandsbanan.
Underlag till mötet (pdf-fil, 925 kB)
Samrådslista 210609 (excel, 91 kB)

Schema för samrådsdagarna 8-10 juni kommer att publiceras den 4 juni på hemsidan.

Samrådsperiod 22 april – 20 maj 2021 Kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan, X-4, Tågplan 2022

För att lämna synpunkter på publicerade kapacitetsbegränsningar, banarbeten, med medelstor och liten trafikpåverkan ber vi dig fylla i kolumnen ”Synpunkter från sökande” i den publicerade filen ”Samrådsunderlag banarbete Tågplan 2022 inkl synpunkter”. Skicka filen till adressen "Trafikplanering järnväg" via kontaktformuläret uppe till höger på på denna sida, senast torsdagen den 20 maj.

Filen innefattar alla kapacitetsbegränsningar, det vill säga såväl redan fastställda kapacitetsbegränsningar som kapacitetsbegränsningar som är föremål för samråd 22 april–20 maj. Av listan framgår vilka kapacitetsbegränsningar man kan lämna synpunkter på, dock framgår inte om en kapacitetsbegränsning är kategoriserad som medelstor eller liten.

Svar på inkomna synpunkter kommer inte att skickas ut, utan alla inkomna synpunkter och svar kommer att publiceras på Trafikverkets hemsida. Fastställd banarbetsplan publiceras den 5 juli.

Samrådsunderlag banarbete Tågplan 2022 inkl synpunkter (excelfil, 1 MB)

Samrådsunderlag BAP-rapport Tågplan 2022 (pdf, 28,8 MB)

Trafikverket kommer inte att publicera veckokartor i Tågplan 2022.

Veckokartor gällande Göteborg

Trafikverket lägger veckokartor gällande Göteborg i det externa arbetsrummet Kundinformation järnväg. Observera att kartorna är arbetsmaterial och det är alltid publicerade samrådsunderlag som gäller före veckokartor vid eventuella skillnader.

Behörighet till arbetsrummet Kundinformation järnväg

Arbetsrummet Kundinformation järnväg kommer du till via ditt befintliga konto på Trafikverket. Om du har ett konto på Trafikverket, men inte behörighet till arbetsrummet kan du vända dig till "Support järnväg" via kontaktformuläret uppe till höger på denna sida för att få behörighet. Ange då användarnamn och att det gäller behörighet till arbetsrum Kundinformation järnväg. Om du inte har ett konto på Trafikverket kan du skicka in ansökningsfil  som finns på sidan "Ansök om behörighet till tjänster och system"

Ansök om behörighet till tjänster och system

Regionala möten och samrådsmöten

Regionala möten om kapacitetsbegränsningar för respektive område kommer att hållas den 10-12 maj. Läs mer på sidan "Inbjudan till möten Tågplan 2022". 

Samrådsmöte för Tågplan 2022 kommer att hållas 8-10 juni. Läs mer på sidan "Inbjudan till möten Tågplan 2022".

Inbjudan till möten Tågplan 2022

Förändring av PSB V2 och V3 T22

Beslut från samrådsmöte angående förändring av PSB V2 och V3 T22. Den som önskar ta del av minnesanteckningarna kan ta kontakt med den som fattat det aktuella beslutet.

Beslut PSB V2 och V3

Fastställelse av kapacitetsbegränsningar/banarbeten med mycket stor och stor trafikpåverkan Tågplan 2022

Fastställelse mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar T22 (excelfil, 130 kB)
Beslut: Fastställelse av banarbeten med mycket stor och stor trafikpåverkan för Tågplan 2022 (pdf, 426 kB)

Observera att det har skett förändringar av dessa objekt sedan fastställelsen. Aktuell information finns i filen ”Samrådsunderlag banarbete Tågplan 2022 inkl synpunkter”, som du hittar högre upp på denna sida.

Inkomna synpunkter och Trafikverkets svar på dessa finns redovisade vid respektive kapacitetsbegränsning.

Vissa synpunkter som kommit in avser kapacitetsbegränsningar som klassificeras som medelstor eller liten. Trafikverket har inte bemött dessa synpunkter i det här samrådet, utan välkomnar dessa synpunkter i samrådet för kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten påverkan, som kommer att genomföras den 22 april–20 maj 2021.

I enlighet med bilaga VII till direktivet 2012/34/EU ska kapacitetsbegränsningar som hamnar i de två översta kategorierna offentliggöras en andra gång ett år innan tågplan börjar att gälla (X-12) utifrån den kunskap som infrastrukturförvaltaren har. Listan (se länk nedan) är en förteckning över kapacitetsbegränsningar som planeras till Tågplan 2022, för vilka Trafikverket har gjort bedömningen att de uppfyller kriterierna för att ha antingen mycket stor eller stor trafikpåverkan.

Samrådsperiod 12-25 januari 2021 Mycket stora och stora kapacitetsbegränsningar, X-12, Tågplan 2022

För att ge synpunkter på publicerade kapacitetsbegränsningar med mycket stor och stor påverkan ber vi dig fylla i kolumnen ”Synpunkter från sökande” i den publicerade filen ” Lista för samråd T22 X-12” och skicka filen till "Trafikplanering järnväg" via kontaktformuläret uppe till höger på denna sida, senast måndagen den 25 januari. Vi kommer att offentliggöra dessa kapacitetsbegränsningar den 12 februari på den här sidan.

Information om listan m.m.

1. Vad gäller så kallade PSB (planerade större banarbeten) är dessa redan samrådda och fastställda i processen för framtagande av JNB 2022. Dessa finns med (gråmarkerade) i listan för kännedom, men man kan inte längre lämna synpunkter på dessa. Vänligen observera dock att fyra PSB föreslås förändras i kommande avvikelsemeddelande till JNB 2022 (publiceras den 19 januari), vilket framgår i listan.

2. Kapacitetsplaner. För T22 har Trafikverket upprättat fem kapacitetsplaner, vilka är beslutade genom JNB 2022 (bilaga 4 F till JNB). Dessa är Hallsberg-Degerön, Malmö-Lund, Stockholm-Ulriksdal, Varberg-Helsingborg och Olskroken. Syftet med kapacitetsplanerna är att maximera kapacitetsuttaget vid kapacitetsbegränsningar för att kunna tillgodose ansökningar så långt som möjligt. Kapacitetsplanerna har varit föremål för samråd dels via Skypemöten första veckan i juni 2020 och dels genom samrådet för JNB 2022 under oktober 2020.  Därmed kan man inte längre lämna synpunkter på dessa och de finns inte med i listan utan de nämns i texten här för kännedom.

3. I listan förekommer i vissa fall kapacitetsbegränsningar som klassificeras som medelstor eller liten. Dessa finns med endast för kännedom för helhetens skull och man kan inte lämna synpunkter på dessa här. Dessa kommer ingå i en senare samrådsomgång.

Lista för samråd T22 X-12 (excelfil, 335 kB)

Den 12 februari kommer resultatet av samrådet att  publiceras och efter det kan man bara ändra i de kapacitetsbegränsningarna om:

 • det är nödvändig för att återställa säker tågtrafik
 • om tidpunkten för begränsningarna är utanför infrastrukturförvaltarens kontroll
 • om tillämpningen av dessa frister skulle vara kostnadsineffektiv eller onödigt skadlig när det gäller tillgångens livslängd eller skick
 • om alla berörda sökande går med på detta.

En konsekvens av detta blir att de kapacitetsbegränsningar som varit del av samråd ligger fast, och alltså inte kommer att kunna bli föremål för tvist från och med arbetet med Tågplan 2022. 

TPÅ med mycket stor påverkan 2022 (excelfil, 30 kB)

Dokumenten Sammanfattande beskrivning TPÅ-koordinering och Veckokartorna nnehåller status för koordineringen vid X-18. Den sammanfattande beskrivningen är en övergripande beskrivning av läget utifrån ett flödes och regionalt perspektiv och veckokartorna är en översiktlig genomgång av hela landet vecka för vecka.

Sammanfattande rapport TPÅ-koordinering 2022 (pdf, 1,6 MB)
Veckokartorna Status X-18 för T22 (pdf, 3,8 MB)

Planerade större banarbeten (PSB)

Trafikverket inför ett nytt arbetssätt för framtagandet av det som i kallas för Planerade Större Banarbeten(PSB). Arbetssätt ger sökande större delaktighet och skapa transparens för att i samråd med sökande ta fram vilka TrafikPåverkande Åtgärder (TPÅ) som ska vara en förutsättning för ansökan inför T22.

I publicerad TPÅ-lista ger Trafikverket förslag på TPÅ:er som ges statusen förutsättning för ansökan, det vill säga ansökan ska anpassas efter dessa. Utifrån publicerad lista ges sökande möjlighet att inkomma med synpunkter på föreslagna TPÅ:er samt även komplettera med sådana TPÅ:er som inte är föreslagna som förutsättning av Trafikverket. Trafikverket önskar även synpunkter på detta arbetssätt. Eventuella synpunkter skickas in via formuläret under kontakta oss senast måndagen den 10 februari 2020.

Inkomna samrådssvar hanteras under perioden mars-maj 2020. I juni redovisar Trafikverket inkomna samrådssvar och ett slutligt förslag till åtgärder som ska hanteras som förutsättning i T22. Dessa publiceras sedan i en slutlig samrådsrunda i det externa samrådet för JNB 2022 i september 2020.

Trafikverkets kommentarer på inkomna samrådssvar (pdf, 1 MB)

Sammanställning punkt 16

I januari 2019 publicerade Trafikverket ett antal åtgärder med stor eller mycket stor påverkan i 2022 som kunde vara aktuella för en utredning enligt punkt 16 i bilaga VII till SERA-direktivet. Denna publicering återfinns på webbsidan Presentationer och utredningar av trafikpåverkande åtgärder. Länken finns under länkar.

Fram till 28 februari gavs möjlighet att lämna synpunkter och föreslå alternativ till genomförande för att därefter starta utredningar vid behov. Trafikverket tog till sig de synpunkter som kom in och efter en inledande dialog bedömdes det finnas behov av att starta tre utredningar om genomförandealternativ där de som visat intresse haft möjlighet att delta:

 1. Spår- och kontaktledningsbyte på sträckan Västeraspby-Långsele
  Utredningen närmar sig slutfasen och ett beslut förväntas tas under början av 2020
 2. Utbyggnad av ERTMS på Malmbanan – sträckan Gällivare-Riksgränsen
  Utredning pågår och alternativ som tagits fram kommuniceras nu med branschen. Arbetet kommer att fortsätta under våren och ett beslut förväntas tas innan juni 2020.
 3. Spårbyte på Värmlandsbanan
  Utredning har påbörjats, men fortsatt tidsplan kan fastställas först under våren 2020.