E4 genom Jönköping och Huskvarna, åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2022

Trafikverket tillsammans med Jönköpings kommun har genomfört en åtgärdsvalsstudie med fokus på E4 genom Jönköping och Huskvarna, en av Sveriges viktigaste vägar.

Syftet med studien har varit att rekommendera åtgärder, på både lång och kort sikt, som säkrar vägens funktion som en nationell och internationell väg samtidigt som Jönköping/Huskvarna som ett regionalt centrum fortsatt skall kunna utvecklas och växa.

Mål med åtgärdsvalsstudien

  • Ta fram en gemensam inriktning som pekar ut den långsiktiga funktionen för E4 och hur den kan samverka med en långsiktig stadsutveckling.
  • Föreslå åtgärder i kritiska punkter på vägnätet som kan minska störningar och öka förutsägbarheten avseende restider på E4 och i det kommunala vägnätet.
  • Föreslå åtgärder som ska minska vägarnas barriäreffekter.

Hur går vi vidare?

Slutsatser och rekommendationer från denna utredning kommer det nu arbetas vidare med i ordinarie planeringsprocesser. En kraftigt växande stad som skall samsas med en E4 som har höga krav på god tillgänglighet för nationell och internationell trafik innebär ofta intressekonflikter som är utmanande att hantera. En viktig utgångspunkt är vikten av att Trafikverket och Jönköpings kommun (samt andra relevanta aktörer) ytterligare utvecklar sin samverkan under tidiga planeringsskeden.

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, Slutrapport (Pdf-fil, 4,2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM1, Nulägesanalys (Pdf-fil, 3,7 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM2, Vägen och staden (Pdf-fil, 2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM3, Trafikanalys 2024-2040 (Pdf-fil, 16 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM4, Störningskänslighet (Pdf-fil, 2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM5, Fördjupning trafikplats Ekhagen (Pdf-fil, 6 MB)

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Läs mer här!