Åtgärdsvalsstudie för Kust- till kustbanan (sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona)

I nationella planen för 2018-2029 pekas Kust- till kustbanan (Göteborg-Kalmar/Karlskrona) ut som en brist utifrån dess kapacitet, punktlighet och robusthet. Nu har sträckan utretts med två åtgärdsvalsstudier; Göteborg-Borås och Borås-Kalmar/Karlskrona.

Bakgrund Kust till kustbanan

Kust- till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona. Den trafikeras både interregionalt, regionalt och lokalt. I den nationella planen pekas Kust- till kustbanan ut som ett utredningsobjekt med avseende på bristande kapacitet, punktlighet och robusthet.

Sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona

Trafikverket utreder både stråket som helhet och dess delsträckor för att få en samlad bild av vilka förbättringsåtgärder som kan bli aktuella. Uppdraget gäller både gods- och persontrafik. Sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona utreds av Trafikverket Region Syd.

En kartläggning för sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona har tagits fram som en del i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Kartläggningen fördjupades under våren 2020 ytterligare genom dialog med olika aktörer.
Läs kartläggningsrapporten för sträckan Göteborg-Kalmar/Karlskrona (pdf-dokument, 11,8 MB,  öppnas i ny flik)

Godstrafik på Kust till kustbanan

Som underlag i åtgärdsvalsstudien har det tagits fram en rapport som beskriver nuläge, förutsättningar och potential för godstrafik på Kust till kustbanan.
Läs rapporten om godstrafik på Kust till kustbanan (pdf-dokument, 2,1 MB, öppnas i ny flik)

Slutrapport sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona

Läs åtgärdsvalsstudiens slutrapport (pdf-dokument, 7 MB, öppnas i ny flik)

Se kompletterande information avseende Nybro kommun (pdf-dokument, 220 kB, öppnas i ny flik)

Syfte och mål med studien

Syftet med studien har varit att utreda Kust- till kustbanan för att skapa förutsättningar för en väl fungerande gods- och persontrafik. Målsättningen var att stråket ska vara så pass utrett att föreslagna åtgärder kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering, som omfattar åren 2022-2033.

Sträckan Göteborg-Borås

Sträckan Göteborg-Borås utreds av Trafikverket Region Väst.
Läs mer om åtgärdsvalsstudien för Göteborg-Borås