Regionala systemanalyser

Trafikverkets översyn av den tidigare metodbeskrivningen för regionala systemanalyser har resulterat i en anpassning till dagens planeringssystem och att användbarheten har ökat ur ett nationellt perspektiv.

Trafikverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av den tidigare metodbeskrivningen för regionala systemanalyser från 2008. Uppdraget har genomförts i samråd med länsplaneupprättarna. Det har utgjort en del av uppdraget att fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018–2029.

Ökad användbarhet

Översynen har nyttiggjort erfarenheter från tidigare planeringsomgångar samt omfattat en anpassning till dagens planeringssystem. Ett viktigt syfte med översynen har varit att öka användbarheten av de regionala systemanalyserna ur ett nationellt perspektiv och därför har metodik och struktur för redovisningen setts över. Uppdraget har redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och länsplaneupprättarna den 31 augusti 2015.

Länsplaneupprättarna beslutar själva om, och i så fall hur och när, deras eget underlag inför kommande åtgärdsplaneringen ska tas fram. De länsplaneupprättare som vill att deras underlag ska beaktas i kommande nationella åtgärdsplanering behöver skicka det till Trafikverket senast den 31 oktober 2016 för att det ska kunna beaktas i kommande nationella åtgärdsplanering.

Det framtagna dokumentet har bytt namn till vägledning istället för metodbeskrivning eftersom dokumentet bedöms ha en sådan karaktär. Dokumentet har också skrivits så att det ska vara tidsmässigt oberoende av kommande planeringsomgång.