Beräkna och utreda buller och vibrationer

Trafikbuller analyseras bäst genom att man beräknar nivåerna, dels som ett medelvärde för hela dygnet, dels maximalnivån. I vissa fall kan vi också behöva göra mätningar.

Vi analyserar buller från trafik genom att beräkna ljudnivån, dels medelvärdet under dygnet, dels den högst förekommande ljudnivån. När vi beräknar trafikbuller i Sverige använder vi tre beräkningsmodeller som utgår från trafikmängder, trafikslag, hastighet, terrängförhållanden och bebyggelse. För trafikvibrationer utförs mätning för att fastställa vibrationsnivåer i byggnader.

I normalfallet utreds buller med beräkningar. Med bullerberäkningar kan vi bra och effektivt beskriva bullerexponeringen vid en specifik plats, göra utredningar för större områden eller nationella kartläggningar. Beräkningsmodeller gör det även möjligt att beskriva hur ändrade förutsättningar utmed en väg eller järnväg kan påverka ljudmiljön.

Buller på statliga vägar och järnvägar utreds

Trafikverket utför både bullerutredningar för befintliga statliga vägar och järnvägar och i samband med bygg- och underhållsprojekt. Som underlag har vi tagit fram standardiserade dataunderlag vilka består av tre datapaket: vägdata, järnvägsdata och geografisk data. Du som jobbar på uppdrag av Trafikverket kan beställa standardiserat underlag till bullerberäkningar från alla tre datapaketen. Arbetar du inte på uppdrag av Trafikverket kan du beställa standardiserat dataunderlag för vägdata och järnvägsdata. För att beställa, använd formulären som länkas här på sidan.

Beräkningar bättre än mätningar

Att mäta sig fram till ett rättvisande dygnsmedelvärde eller en maximalnivå är svårt. Tidpunkten för mätning och mätperiodens längd måste väljas med stor omsorg och resultatet är i mycket hög grad påverkad av väder, vind och av ljud från andra källor än trafiken. I de allra flesta fall gör vi inga mätningar av bullernivån på plats eftersom en beräkning ger det mest korrekta underlaget för jämförelse mot riktvärden eller åtgärdsnivåer. Det är bara vid mycket speciella eller komplicerade förhållanden som vi gör kompletterande mätningar. Då mäter vi enligt standardiserade mätmetoder och använder utrustning och instrument som uppfyller krav för detta.

Vibrationer kan utredas

Trafik på järnväg och väg, främst godståg, kan orsaka vibrationer för de som bor nära spåret eller vägen. Kännbara vibrationer kan spridas långt i lösa jordarter, exempelvis lera, och kan i värsta fall uppfattas ett par hundra meter från järnväg. Trafikverket utreder vibrationer i samband med ny- och ombyggnadsprojekt samt när boende inkommer med klagomål. Vibrationsutredningar kan även förekomma vid kartläggningar av järnvägssträckor med betydande godstrafik nattetid.