MESS

MESS är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska beräkningar av investeringar i motorvägsstyrningssystem (MCS).

Användningsområde

MESS-verktyget används för att göra samhällsekonomiska beräkningar för investeringar i motorvägsstyrningssystem (MCS).

Verktyget kan hantera MCS-åtgärder som innebär komplettering med kövarning/rekommenderad hastighet på befintliga motorvägar samt uppgradering av befintligt MCS-system med föreskriven hastighet/hastighetsharmonisering.

Verktyget beräknar effekter avseende framkomlighet (restid), säkerhet (olyckor) och miljö (koldioxidutsläpp).

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar MESS och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.