Utvärdering av järnvägsbulleråtgärder (Järnvägs-BUSE)

Järnvägs-BUSE är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder i anslutning till järnvägssystemet.

Järnvägs-BUSE används för att ta fram underlag för prioritering av järnvägsbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Det handlar då om specifika åtgärder för att minska bullerstörningen från järnvägen. Åtgärder som kan beräknas med Järnvägs-Buse är fasadåtgärd (oftast någon fönsteråtgärd), fasadåtgärd i kombination med utemiljöåtgärd (det senare i form skärm, inglasning etcetera av uteplats), skärm, vall eller förvärv av fastighet.

Resultaten från Järnvägs-Buse, som erhålls i form av NNK, kan även användas för att komplettera en kalkyl i ett annat verktyg för ett objekt där åtgärder för att minska buller ingår.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Järnvägs-BUSE och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

Versionen har inte förändrats sedan år 2020.