Lågtrafikerade banor

Verktyget Lågtrafikerade banor är en excelmodell för att beräkna nyttan av olika strategier av vidmakthållande på lågtrafikerade banor på järnväg.

Resurser är begränsade och behoven är omättliga. Detta gör det nödvändigt med prioritering vid såväl nya investeringar som vid löpande underhåll och reinvesteringar (vidmakthållande).

Detta verktyg är särskilt anpassat för att dels beräkna nyttan av reducerat vidmakthållande och dels nyttan av att helt upphöra med vidmakthållande (nedläggning av banan). I modellen kan nytta och kostnader värderas för såväl person- som godstrafik på järnväg. Modellen är även anpassad för att ta hänsyn till vilka konsekvenser olika strategier på vidmakthållande på järnväg får på kostnader och nyttor i andra trafikslag (väg).

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar modellen för lågtrafikerade banor och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.