Bullereffekter vid vägobjektanalyser (BEVA)

BEVA är ett Excelbaserat verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet.

Verktyget är ett komplement till effektberäkningar med hjälp av EVA-systemet och verktygets resultat kan föras in och utnyttjas vidare i EVA-systemet.

Användningsområde

 • Befintliga länkar
  - Trafiken förändras med < 20 % på enskilda länkar: BEVA behöver inte göras
  - Trafiken förändras med >= 20%
  - Om förändringen sker vid länkar med bebyggelse, BEVA ska göras
  - Om förändringen sker vid länkar utan bebyggelse, BEVA behöver inte göras

 • Nybyggnation (med bulleråtgärd)
  - Kostnaden för bulleråtgärden ska tas med och det är okej att anta att bulleråtgärden kompenserar för bullret som nybyggnationen ger upphov till
  - Om det finns information om exakt vilka bulleråtgärder som ska utföras kan en VägBuse användas för mer exakt uppskattning av hur nybyggnationen påverkar de boende

Att tänka på

Aktuella trafikutvecklingstal för lastbilar i cellerna G8 och H8 respektive för personbilar i G9 och H9 i verktygets första flik, ”Indata_Resultat”, hämtas från fliken ”Trafikutvecklingstal” i verktyget.

Tänk dock på att trafikutvecklingstalen är grova och att man kan frångå dem i verktyget om man anser det motiverat. Det kan t.ex. handla om en detaljplan som är antagen av kommunen där framtida eventuella etableringar (bebyggelse, köpcentra etc.) kan påverka trafikflödet.

Kartor med hus som är inkluderade i beräkningarna redovisas på sista fliken i verktyget, ”Kartor”. Där beskrivs också i text var människor bor längs vägdelen och hur många de är. Se i Användarhandledningen definitionen av närgräns och bortre gräns.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar BEVA och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.