Tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar med tagg eller nyckel

Denna information gäller för entreprenörer och järnvägsföretag som har behov av tillträde till Trafikverkets järnvägsanläggning och behöver ansöka om passertagg eller vita och gröna nycklar.

Järnvägsföretag

Allt tillträde till Trafikverkets byggnader och anläggningar ska vara reglerat i avtal. För att du ska kunna beställa nycklar och passertaggar ska det finnas ett tecknat ”Avtal om tillträde för järnvägsföretag”. Beställ avtal från Trafikverkets Support järnväg, se Kontakta oss ovan.

Entreprenörer

När en entreprenör har behov av tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar för att utföra arbeten för Trafikverkets räkning, kan personal hos entreprenören få tillgång till Trafikverkets passagekontrollsystem och/eller vita och gröna nycklar.

För att få tillträde till järnvägens byggnader och anläggningar ska ett avtal om tillträde upprättas mellan Trafikverket och entreprenören. Det ska göras i samband med att Trafikverket tecknar kontrakt med entreprenören.

Endast personer som är fackkunniga och/eller instruerade av fackkunnig person får tillträde till bangårdar, driftrum för signalställverk eller kraftförsörjningsanläggningar. Andra personer får dock tillträda sådant utrymme under tillsyn av behörig personal.

När avtal om tillträde är tecknat ska entreprenören som ansöker om nycklar och passertaggar ta fram underlag över den personal som ska ha tillträde i anläggningen. Det gäller personuppgifter, vilken roll personalen kommer att ha under kontraktet och intyg om erforderlig kompetens. Entreprenören fyller sedan i mallen “Behörighetsansökan – VO Underhåll”, se under Länkar, och överlämnar den till ansvarig projektledare på Trafikverket. Projektledaren kontrollerar att entreprenörens personal uppfyller de krav på behov och kompetens som krävs för att få tillträde till valda utrymmen.

När Trafikverket godkänt ansökan skickar de nycklar och/eller passertagg till den adress som entreprenören angivit i Behörighetsansökan. Normal handläggningstid är cirka 10 arbetsdagar.

När ett avtal upphör ska entreprenören returnera nycklar, passertaggar och stöldskyddbrickor till den adress som projektledaren anger. Trafikverkets projektledare är ansvarig för att kontrollera att entreprenören har lämnat tillbaka allt.

I de fall då personal har beviljats nytt tillträde för arbete i Trafikverkets byggnader eller anläggningar, hos befintlig eller ny arbetsgivare, kan hen behålla nycklar, passertagg och stöldskyddsbricka. Trafikverkets projektledare för det nya kontraktet ombesörjer att personalen flyttas över och beviljas behörighet.

Besök och Ledsagning

En instruktion och en TMALL för föranmälda besök finns längre ner på sidan under rubriken ”Dokument”.