Ändra skydd i en plankorsning

Beskrivning och instruktion för aktiviteten ändrat skydd i Plk-webb.

Syfte med aktiviteten

Om förutsättningar förändras vid en plankorsning, exempelvis vid ombyggnad eller hastighetshöjning, kan det finnas behov av att ändra skyddsalternativet till en säkrare lösning. Syftet med aktiviteten ändrat skydd är att uppdatera och kvalitetssäkra data vid ändring av skyddsanordningen i en plankorsning.

Planeraren lägger upp aktiviteter

Planeraren skapar en aktivitet av typen ändrat skydd och väljer det framtida skyddet. Vilket skydd som plankorsningen ska ha, framgår av aktiviteten utredning i samma arbetsobjekt.

Skärmdump från Plk-webb. Bilden visar vilka valmöjligheter som finns när du väljer aktivitet
 

Systemet kommer automatiskt att skapa en aktivitet av typen beslut enligt VMF om valt skydd är skilt från O-Oskyddad, en aktivitet av typen inventering – fullständig samt en aktivitet av typen ändra driftläge om driftläge på plankorsningen är okänd eller stängd.

Planeraren tilldelar varje aktivitet till en utförare. Det är planerarens sak att koordinera aktiviteterna eftersom de sannolikt har olika utförare.

Utföraren för ändrat skydd

Aktiviteten ändrat skydd har syftet att verifiera att ombyggnaden har ägt rum, det vill säga är verksam i vägtrafiken. Utföraren måste bevisa detta genom att skriva in datum för ett antal projekthändelser. Då går aktiviteten att klarmarkera. Aktiviteten beslut enligt VMF måste vara klarmarkerad först.

Skärmdump från Plk-webb som visar Aktivitet - ändrat skydd (förvaltningsbeslut). I bilden har texten
 

Förvaltningsbeslutet (ägarens beslut) anses vara fattat när aktiviteten ändrat skydd har status arbete pågår eller högre.

När utförare och planerare har klarmarkerat aktiviteten kommer data i BIS och andra anslutna system att uppdateras.

Utföraren för beslut enligt VMF

För hantering av beslut enligt VMF, gå in på följande länk:

Beslut enligt VMF

När utförare och planerare har klarmarkerat aktiviteten är det möjligt att klarmarkera även aktiviteten ändrat skydd.

Utföraren för inventering

Denna aktivitet ska genomföras när aktiviteten ändrat skydd är klarmarkerad, eftersom inventeringen ska visa plankorsningens nya utförande med det nya skyddsalternativet.

För hantering av inventeringsaktiviteten, gå in på följande länk:

Inventera en plankorsning

Utföraren för ändra driftläge

Denna aktivitet ska genomföras när aktiviteten ändrat skydd är klarmarkerad.

För hantering av aktiviteten ändra driftläge, gå in på följande länk:

Ändra driftläge