Alex, Automatic Level Crossing

BUES 2000 från Scheidt@Bachmann, S&B är Tekniskt Godkänd Materiel, TGM, enligt B6-beslut daterat 2022-05-09. XSAFE från XELA har en godkänd erfarenhetsdrift enligt B5-beslut daterat 2023-04-06.

Alex-produkter från S&B går att beställa via Inköp och Logistik. En konfigurator hanterar nybeställningar och reservdelar visas i Materialkatalogen. Vägskyddsanläggningar från XELA är möjliga att projektera och beställa. Att ta ibruk sådana anläggningar kräver B6-beslut vilket är planerat till juni 2023.

Bakgrund

Trafikverket har i väntan på Alex-tekniken gjort undantag från kravet att upphandla i konkurrens. Nya vägskyddsanläggningar har försetts med komponenter enbart avsedda som reservdelar för redan byggda vägskyddsanläggningar med äldre teknik. I och med att B6-beslut, finns upphör motiveringen för detta undantag, dvs byggnation med äldre teknik är inte längre tillåten.

Nyheter med Alex-tekniken

Den viktigaste funktionen är givetvis att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Alex-tekniken har en del nyheter som inte finns i den äldre tekniken:

 • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder ("bomkjolar").
 • Riktbar ljudsignal, anpassad till omgivningens behov.
 • Förvarningsljus som varnar vägtrafikanter på väg mot plankorsningen.
 • Små kryssmärkessignaler och kryssmärken avsedda för gång- och cykelvägar.
 • Ägovägsskydd med ständigt fälld bom som enbart kan öppnas av behörig person.
 • Felutpekning – Loggfunktion, till exempel en trasig signal eller bom.
 • Tvåsidig frånkoppling vid arbete.

Långsiktighet

För att säkra långsiktig tillgång till Alex-produkterna har Trafikverket förvaltningsavtal med leverantörerna. Detta innebär att leverantören ansvarar för att produkten går att beställa även i framtiden samt satt det finns reservdelar till redan levererade system.

Alex-tekniken innebär ett förändrat arbetssätt. Inköp och Logistik fördelar beställningarna rättvist mellan de två leverantörerna.

Alex uppbyggnad

Alex styrutrustning byggs i skåp med utrustningen åtkomlig från utsidan. Leverantören ska montera all materiel i skåpet, inklusive komponenter från tredje part, dvs anvisat materiel som Trafikverket har handlat upp i andra kontrakt. Exempel på funktioner som ska ingå:

 • Kraftförsörjning
 • Klimatkontroll
 • IP-nätverk
 • Styrsystem för signaler och bommar
 • Spårledningar för tågdetektion
 • Gränssnitt mot andra system

I Alex-produkten ingår även yttre objekt (bomdriv, bommar osv). Leverantören bestämmer hur dessa ska anslutas till styrutrustningen, det vill säga Trafikverket specificerar inget gränssnitt. Detta får som konsekvens att äldre produkter, exempelvis bomdriv inte är kompatibla med en Alex-produkt. Inte heller är de två leverantörernas produkter kompatibla med varandra.

Trafikverket ansvarar för gränssnittet mot andra signalsystem (till exempel signalställverk).