Hinderdetektor ”Hektor”

Hektor är ett projekt som syftar till att ta fram en ny hinderdetektor.

En hinderdetektor kompletterar helbommar och kontrollerar om det finns ett hinder i plankorsningen, till exempel en bil som fått motorstopp. Då kvarstår några bommar i öppet läge så att hindret (bilen) ska kunna utrymma plankorsningen. Eftersom alla bommar inte är fällda får tåget ett restriktivt signalbesked och tåget måste bromsas. När hindret är borta fortsätter bommarna till nedläget.

Det finns tre anledningar att förse en plankorsning med hinderdetektor

  • Hastigheten på banan är över 160 km/h 
  • Stor andel av vägtrafiken är transporter av farligt gods
  • Fordonsmagasinet före infart till en större väg är så kort så att ett fordon som ska lämna företräde riskerar att bli stående på spåret.

Ungefär 80 plankorsningar är idag försedda med hinderdetektor. Trafikverket tillämpar två olika tekniska lösningar, induktiva slingor respektive laser. Båda produkterna har passerat sin tekniska livslängd vilket innebär att varken nya komponenter eller reservdelar finns att köpa. Att förse ytterligare plankorsningar med nuvarande tekniska lösningar är därför inte möjligt.

2013 gjorde Trafikverket en upphandling för att ta fram en järnvägsspecifik hinderdetektor med högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet samt en långsiktig affärsrelation där leverantören tar ett ansvar för att produkten fungerar enligt ställda funktionskrav. Visserligen finns det på marknaden ett stort utbud med tillämpningar för att upptäcka föremål, exempelvis för fordon, posthantering och lagerhantering. Trots dessa goda förutsättningar höll inte den upphandlade produkten måttet och kontraktet hävdes.

Trafikverket gör nu ett omtag och tar istället fram en ersättningskomponent för att ersätta de komponenter som finns idag. I praktiken innebär detta att köpa en hyllprodukt och där Trafikverket i egen regi tar det långsiktiga ansvaret att hinderdetektorn fungerar.