Markanvändning kring järnvägsstationer och större bytespunkter

Goda stationslägen är en förutsättning för tillgänglighet och fungerande kollektivtrafik. Stödfunktioner krävs också för att kollektivtrafiken ska fungera, där är lokalisering och markanvändning centrala frågor.

För att göra det hållbara resandet möjligt är det viktigt att utveckla goda stationslägen som samspelar med den omgivande bebyggelsen och där flera trafikslag kan samsas. För att kollektivtrafiken ska fungera krävs vissa stödfunktioner, där är lokalisering och markanvändning centrala frågor. Det gäller särskilt lokalisering av depåer för parkering, service och underhåll av bussar och järnvägsfordon.

Stationsområden är komplexa och ställer stora krav på planeringen. Utmaningen är att verka för effektivt markutnyttjande, ökad andel kollektivtrafik och minskad klimatpåverkan.

Trafikverket har tillsammans med olika aktörer arbetat fram både underlag och verktyg för att underlätta god trafik- och bebyggelseplanering nära järnvägsstationer.

Läs mer i TRAST – Trafik för en attraktiv stad. Se kapitlen 7.5 - Kollektivtrafik och 7.6 - Stationer.