Foto: Mostphotos.com

Handel

Handelsetableringar utanför centrumkärnor ökar trafikarbetet och påverkar också den sociala hållbarheten för personer som av olika skäl inte använder eller har tillgång till bil.

Så mycket som 80–90 procent av inköpsresorna till externa handelscentra görs med bil. Tillgängligheten till fots och med cykel är vanligen mycket dålig. Områdena är utformade för bil och det är ofta problematiskt att förflytta sig mellan olika delar även om det går att nå området med kollektivtrafik.

Det externa läget tillsammans med utformningen gör att kollektivtrafikandelen är mycket låg för resande till externa handelscentra. En kraftig ökning av andelen kollektivtrafik gör därför liten skillnad.

Trafikverket deltar i planering

Större handelsetableringar skapar ett stort tryck på den befintliga infrastrukturen vilket riskerar att leda till försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet på nationella vägar. Etableringarna påverkar också handeln i ett större geografiskt område varför det är viktigt med ett regionalt perspektiv. Samverkan mellan berörda kommuner, regionala och statliga organ och handelsföreträdare är viktig för att nå en hållbar handelsstruktur och en hållbar bebyggelse- och trafikutveckling.

Oavsett om det handlar om policy för lokalisering av handel, utveckling av centrumområden eller externa handelscentrum vill Trafikverket delta i kommunernas arbete med handelsfrågor.

Elektronisk handel förändrar transportbehoven

Utvecklingen inom elektronisk handel går fort och innebär förändrade transportbehov. Exempelvis innebär det fler leveranser direkt till kund eller utlämningsställen, vilket ställer krav på nya logistiklösningar.