Planera för hållbara städer och attraktiva regioner

Att planera transportsnålt syftar till att åstadkomma dels funktionsblandade samhällen med korta avstånd till arbetsplatser, skola och service, dels god tillgänglighet för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Trafikverkets roll är att aktivt delta i kommuners samhällsplanering genom dialoger i ett tidigt skede för att uppnå samsyn i planärenden. Nedan finns information om hur vi tillsammans planerar och skapar ett hållbart och tillgängligt samhälle.