Parkeringsplats med bilar.

Parkeringsplatser

Antalet parkeringsplatser och lokaliseringen av dem i bostadsområden och verksamhetsområden har stor betydelse för valet av färdmedel och störningar från trafiken.

Parkeringsnormer

Parkeringsnormer och avtal mellan kommunen och fastighetsägare kan utformas så att antalet parkeringsplatser hålls nere och man genomför åtgärder som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Kommunen kan till exempel gå med på att sänka parkeringstalen för ett nytt bostadsområde om byggherren eller fastighetsägaren förbinder sig att bygga ett visst antal cykelparkeringsplatser, säkerhetsställer tillgång till bilpool, erbjuder subventionerad kollektivtrafik till nyinflyttade etc.

Lokalisering av parkeringsplatser

Lokalisering av parkeringsplatser i utkanten av området minskar trafiken inne i området och det blir mer attraktivt att cykla eller åka buss. I stället för parkerade bilar längs gatan kan man i staden ge plats åt cykelstråk eller bussgator. Parkeringar ska utformas för att främja trygghet genom belysning, övervakning och överblickbarhet. Åtgärder för personer med funktionsnedsättning i gränsytan till parkeringsplatser vid järnvägsstationer ska beaktas.

Ett sätt att minska markanspråken är att göra gemensamma anläggningar för boende, arbetsplatser och service. Eftersom olika typer av parkering sker på olika tider finns det ofta goda möjligheter att samnyttja parkering. Det underlättas om kommunen arbetar aktivt med parkeringsköp så att det finns möjlighet att samla ihop parkering i större anläggningar. Större anläggningar skapar större flexibilitet vilket ger goda förutsättningar för samnyttjande.

I regel är det bra att anlägga parkeringsplatser nära järnvägen. Bebyggelsen hamnar då lite längre ifrån järnvägen, vilket ökar möjligheten att klara riktlinjerna för buller. Garage kan utformas så att de även utgör ett skydd mot buller. Vid stationer kan parkering nära järnvägen ge god tillgänglighet till stationen. Läs mer om Cykelparkering under: Cykel i detaljplaneringen.