Bostäder

Lokalisering av bostäder är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Bostäder bör byggas där det finns service och kollektivtrafik eller goda möjligheter att ta sig till en station eller hållplats.

Trafikverket anser att man bör bygga nya permanenta bostäder i lägen där det finns service och kollektivtrafik eller goda möjligheter att ta sig till en station eller hållplats. Fokus bör vara på att skapa centrala lokaliseringar med hög exploateringsgrad. Det finns ingen anledning att göra avsteg från denna princip utan detta bör praktiseras i städer med hög servicenivå och god tillgänglighet för kollektivtrafik. Vid lokalisering av bostäder behöver man ta hänsyn till aspekter som trafiksäkerhet, tillgänglighet, buller och luftkvalitet.

Lokalisering i centrala lägen

När bostäder lokaliseras i centrala lägen skapar det goda förutsättningar för låg klimatpåverkan. Vid centrala lägen finns service och kollektivtrafik i närheten av bostäderna. Hög exploateringsgrad förstärker detta då kollektivtrafik, butiker och skolor får ökat underlag. Omvänt gäller att låg exploatering i perifera lägen ger dåligt underlag. Det innebär att bil blir nödvändig för de flesta serviceärenden. När ett befintligt bostadsområde förtätas kan ett mer funktionsblandat område utvecklas. Befintlig infrastruktur används och kollektivtrafiken får ett bättre resandeunderlag.

Lokalisering i glest bebyggda områden

Ett sätt att nå hållbar samhällsutveckling i mer glest bebyggda områden är att identifiera orter, noder och stråk med god kollektivtrafik. Ett annat sätt är att undersöka var det finns förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken och använda det som ett underlag för bostadsplanering. En utvecklad kollektivtrafik i kombination med byggande i stationsnära lägen eller vid hållplatser i busstråk ökar konkurrenskraften för mindre orter. Det minskar också trycket på de större orterna.