Nationella godstransportstrategin

Den nationella godstransportstrategin tydliggör riktningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas. Strategin tar sikte på framtidens effektiva och smarta godstransporter som nyttjar järnvägen och sjöfartens kapacitet.

Under strategin fanns tidigare ett nationellt godstransportråd. Rådet leddes av infrastrukturministern och i det ingick ett antal ledamöter utsedda av regeringen. Ledamöternas förordnanden gick ut under hösten 2022. Trafikverket har haft uppdrag att bistå rådet med kanslifunktion.

Regeringen har beslutat ett antal regeringsuppdrag kopplade till strategin och några av dessa kommer att redovisas under 2029. Det gäller regeringsuppdragen om horisontella samarbeten och om säkra uppställningsplatser. Ett s k främjandeuppdrag pågår till 2024. Det är funktionen som samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

Strategin, som beslutats av regeringen, omfattar tre inriktningar:

  • konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  • omställning till fossilfria transporter
  • innovation kompetens och kunskap 

Genom strategin vill man skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.