Plankorsning i skymning. Skog och åkermark i bakgrunden. Foto: Olle Mornell

Alex, Automatic Level Crossing

Alex rullas ut. Trafikverket har i ett så kallat B6-beslut godkänt BUES 2000 från Scheidt@Bachmann som Tekniskt Godkänd Materiel, TGM.

Dessa produkter går att beställa hos Inköp och Logistik. En konfigurator hanterar nybeställningar och reservdelar visas i Materialkatalogen.

Trafikverket har i väntan på Alex-tekniken gjort undantag från kravet att upphandla i konkurrens. Nya vägskyddsanläggningar har försetts med komponenter enbart avsedda som reservdelar för redan byggda vägskyddsanläggningar med äldre teknik. Med detta TGM B6-beslut upphör motiveringen för detta undantag, dvs byggnation med äldre teknik är inte längre tillåten.

TGM B6-beslut för den andra leverantören XELA planeras till slutet av 2022.

Nyheter med Alex-tekniken

Den viktigaste funktionen är givetvis att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Alex-Den viktigaste funktionen är givetvis att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Alex-tekniken har en del nyheter som inte finns i den äldre tekniken:

 • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder ("bomkjolar").
 • Ljudsignal anpassad till omgivningens behov.
 • Förvarningsljus som varnar vägtrafikanter på väg mot plankorsningen.
 • Små kryssmärkessignaler och kryssmärken avsedda för gång- och cykelvägar.
 • Ägovägsskydd med ständigt fälld bom som enbart kan öppnas av behörig person.
 • Felutpekning – Loggfunktion, till exempel en trasig signal eller bom.
 • Tvåsidig frånkoppling vid arbete.

Långsiktighet

För att säkra långsiktig tillgång till Alex-produkterna har Trafikverket förvaltningsavtal med leverantörerna. Detta innebär att leverantören ansvarar för att produkten går att beställa även i framtiden samt satt det finns reservdelar till redan levererade system.

Alex-tekniken innebär ett förändrat arbetssätt. Inköp och Logistik fördelar beställningarna rättvist mellan de två leverantörerna.

Alex uppbyggnad

Alex styrutrustning byggs i skåp med utrustningen åtkomlig från utsidan. Leverantören ska montera all materiel i skåpet, inklusive komponenter från tredje part anvisat materiel som Trafikverket har handlat upp i andra kontrakt. Exempel på funktioner som ska ingå:

 • Kraftförsörjning
 • Klimatkontroll
 • IP-nätverk
 • Styrsystem för signaler och bommar
 • Spårledningar för tågdetektion
 • Gränssnitt mot andra system

I Alex-produkten ingår även yttre objekt (bomdriv, bommar osv). Leverantören bestämmer hur dessa ska anslutas till styrutrustningen, det vill säga Trafikverket specificerar inget gränssnitt. Detta får som konsekvens att äldre produkter, exempelvis bomdriv inte är kompatibla med en Alex-produkt. Inte heller är de två leverantörernas produkter kompatibla med varandra.

Trafikverket ansvarar för gränssnittet mot andra signalsystem (till exempel signalställverk).