En väg mitt i en allé av många gröna träd.

Ledningsärende som berör natur- och kulturmiljö inom vägområdet

En åtgärd som kan ändra naturmiljön väsentligt ska enligt miljöbalken anmälas för samråd hos länsstyrelsen. Exempel på detta är grävning, utfyllnad, avverkning och avbaning av vegetation. De flesta ledningsarbeten kan alltså kräva samråd.

Alléer

Alléer omfattas av det så kallade biotopskyddet enligt miljöbalken, och om de riskerar att påverkas krävs dispens från länsstyrelsen. Undvik i första hand att förlägga ledningar i allémiljö.

Biotopskyddet är en förbudslagstiftning och dispenser ges bara restriktivt. Det innebär att en ansökan om dispens måste vara välmotiverad och alternativen måste vara prövade.

Arbetena får inte påverka alléträd i vägområdet negativt. Följande villkor gäller:

  • Om en ledning ska tryckas under en väg med alléträd, ska ledningen ligga minst 2 meter under rötterna.
  • Grävarbeten eller andra arbeten får inte utföras närmare än 3 meter från trädets dropplinje, eftersom trädets rotsystem kan skadas. Dropplinjen räknas från grenverkets yttersta spetsar.
  • Grävarbeten får inte utföras närmare än tre meter mätt från yngre eller nyplanterade träd.
  • Undvik att fläka grenar och att köra på träden med maskiner. Upplag av material, maskiner, bränsletankar och så vidare får inte finnas under och intill träden.

Pilealléer eller pilevallar

Vid nyhamlade (nyss beskurna) träd räknas ett skyddsavstånd på 5 meter från stammen. Inom detta område gäller i övrigt samma villkor som för alléer.

Solitära träd

Solitära träd har ett potentiellt skydd i miljöbalken och genom artskyddsförordningen. Kontakta länsstyrelsen för samråd om ett sådant träd riskerar att påverkas.

Arbetena får inte påverka solitära träd i vägområdet negativt. Här gäller samma villkor som för alléer.

Artrik vägmiljö

Den artrika vägmiljön får inte påverkas negativt. Följande villkor gäller:

  • Ytan på kabelgraven i vägens sidoområde ska efter utfört arbete bestå av befintlig ytjord som läggs tillbaka i ursprungsläget. Makadam eller liknande krossat stenmaterial får inte användas som sluttäckning. Matjord får inte tillföras utifrån. Beroende på situation och jordarter kan olika metoder vara att föredra, till exempel försiktig schaktning eller plöjning. Välj den skonsammaste metoden.
  • Upplag får inte finnas i vägens sidoområde.
  • Förekomst av invasiva växtarter i området kan påverka förläggningen av ledningar och de anläggningsmetoder som används. Bestämmelser om arter man inte får sprida finns i EU:s lagstiftning U-förordning nr (1143/2014), miljöbalken och den svenska förordningen 2018:1939 om invasiva främmande arter. Förutom de formellt reglerade arterna har Trafikverket pekat ut att blomsterlupin, vresros, kanadensiskt gullris, parkslide och jätteslide inte får spridas vid hantering av schaktmassor. I vissa fall finns uppgifter om arternas förekomst i SLU Artdatabankens nationella databas Artportalen.

Kulturmiljö

Om ett ledningsarbete påverkar fornlämningar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Om fornlämningar eller väganknutna kulturminnen påträffas under ett pågående ledningsarbete, eller om det är osäkert om det är en fornlämning, ska arbetet stoppas och länsstyrelsen kontaktas för samråd.

Upplag av massor får inte förekomma i närheten av kulturmiljö.

Väganknutna kulturminnen

Milstenar, milstolpar, gränsstenar, väghållningsstenar och vägvisningsstenar är exempel på väganknutna kulturminnen. Väganknutna kulturminnen som är fornlämningar skyddas av kulturmiljölagens bestämmelser. Kontakta länsstyrelsen om fornlämningar riskerar att påverkas.

Även vid väganknutna kulturminnen som inte är fornlämningar ska ledningar förläggas på sådant avstånd att skador inte uppstår på dessa. Håll ett avstånd på minst 5 meter från kulturminnen vid upplag och grävarbeten, såvida inte länsstyrelsen har ett högre skyddsavstånd.

Stenmurar

Det finns stenmurar som är skyddade genom miljöbalkens biotopskydd eller skogsvårdslagen och kulturmiljölagens hänsynsparagraf. Kontakta länsstyrelsen om stenmurar eller deras stabilitet riskerar att påverkas. Längsgående schaktning och tryckgropar ska utföras på sådant sätt att skador inte uppstår på stenmurar.

Faunapassager

Faunapassager får inte påverkas negativt. För att inte blockera eller skada dem får inte upplag eller överskottsmassor läggas där. Stängsel får inte skadas vid arbetet. Markeringsstenar och annat som hör till faunapassagens funktion får inte flyttas. Tryckgropar ska vara minst 10 meter från passagen och tillhörande konstruktion, och för längsgående schakt ska avståndet vara minst 2 meter.