Ledningsärende som berör natur- och kulturmiljö inom vägområdet

En åtgärd som kan ändra naturmiljön väsentligt ska enligt miljöbalken anmälas för samråd hos länsstyrelsen. Exempel på detta är grävning, utfyllnad, avverkning och avbaning av vegetation. De flesta ledningsarbeten kan alltså kräva samråd.

Alléer

Alléer omfattas av det så kallade biotopskyddet enligt miljöbalken, och om de riskerar att påverkas krävs dispens från länsstyrelsen. Undvik i första hand att förlägga ledningar i allémiljö.

Biotopskyddet är en förbudslagstiftning och dispenser ges bara restriktivt. Det innebär att en ansökan om dispens måste vara välmotiverad och alternativen måste vara prövade.

Arbetena får inte påverka alléträd i vägområdet negativt. Följande villkor gäller:

 • Arbete/grävarbete får inte utföras innanför trädens skyddsavstånd som är 15 gånger stamdiametern.
 • Skyddsavståndet ska vara markerat i terrängen under arbetets gång så att fordon, upplag, arbete med kemikalier m.m. inte förekommer här.
 • Tryckning eller borrning är inte tillåtet under alléträd.

Pilealléer eller pilevallar

Vid nyhamlade (nyss beskurna) träd räknas ett skyddsavstånd på 15 gånger stamdiametern. Inom detta område gäller i övrigt samma villkor som för alléer.

Solitära träd

Solitära träd kan vara skyddade. För särskilt skyddsvärda träd krävs samråd med länsstyrelsen. Solitära träd kan även vara skyddade genom artskyddsförordningen.

Arbetena får inte påverka solitära träd i vägområdet negativt. Här gäller samma villkor som för alléer.

Artrik vägmiljö

Inom den artrika vägmiljön kan fridlysta och/eller skyddade arter förekomma. Det krävs samråd eller dispens från länsstyrelsen som sådana arter riskerar att påverkas. Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera förekomst och att ta kontakt med länsstyrelsen för samråd eller dispens. I vissa fall finns uppgifter om arternas förekomst i SLU Artdatabankens nationella databas Artportalen.

Den artrika vägmiljön får inte påverkas negativt. Följande villkor gäller:

 • Befintlig ytjord eller lokal mineraljord ska användas vid sluttäckning. I andra hand kan naturlig sand eller grusmaterial (0-18) användas.
 • Makadam eller liknande krossat stenmaterial får inte användas som sluttäckning.
 • Matjord får absolut inte tillföras utifrån.
 • Efter arbete ska marken jämnas till om gropar etc. uppstått.
 • Upplag eller uppställning av maskiner etc. får inte finnas i vägens sidoområde.
 • Kvittblivning av eventuella överskottsmassor får inte ske i vägens sidoområde.
 • Arbete får inte utföras vid tjäle.

Invasiva arter

Förekomst av invasiva växtarter i arbetsområdet kan påverka förläggningen av ledningar och de anläggningsmetoder som används. Bestämmelser om arter man inte får sprida finns i EU:s lagstiftning U-förordning nr (1143/2014), miljöbalken och den svenska förordningen 2018:1939 om invasiva främmande arter. Förutom de formellt reglerade arterna har Trafikverket pekat ut att blomsterlupin, vresros, kanadensiskt gullris, parkslide och jätteslide inte får spridas vid hantering av schaktmassor. I vissa fall finns uppgifter om arternas förekomst i SLU Artdatabankens nationella databas Artportalen.

Kulturmiljö

Om ett ledningsarbete påverkar fornlämningar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Om fornlämningar eller väganknutna kulturminnen påträffas under ett pågående ledningsarbete, eller om det är osäkert om det är en fornlämning, ska arbetet stoppas och länsstyrelsen kontaktas för samråd.

Upplag av massor får inte förekomma i närheten av kulturmiljö.

Väganknutna kulturminnen

Milstenar, milstolpar, gränsstenar, väghållningsstenar och vägvisningsstenar är exempel på väganknutna kulturminnen. Väganknutna kulturminnen som är fornlämningar skyddas av kulturmiljölagens bestämmelser. Kontakta länsstyrelsen om fornlämningar riskerar att påverkas.

Väganknutna kulturminnen får inte rubbas, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas. Följande villkor gäller:

 • Hänsyn ska tas till omgivande markförhållanden, t.ex. slänters stabilitet.
 • Grävarbete, uppställning av maskiner, material, bränsletankar, upplag av överskottsmassor etc. får inte ske inom en radie av minst 10 meter från lämningen, såvida inte aktuell länsstyrelse har ett större skyddsavstånd för fornlämningar.

Stenmurar

Det finns stenmurar som är skyddade genom miljöbalkens biotopskydd eller skogsvårdslagen och kulturmiljölagens hänsynsparagraf. Kontakta länsstyrelsen om stenmurar eller deras stabilitet riskerar att påverkas. 

Stenmurar får inte rubbas, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas. Följande villkor gäller:

 • Hänsyn ska tas till omgivande markförhållanden, t.ex. slänters stabilitet.
 • Längsgående schaktning och tryckgropar ska utföras på sådant sätt att skador inte uppstår på stenmurar.
 • Uppställning av maskiner, material, bränsletankar, överskottsmassor etc. får inte göras på ett sådant sätt att stenmuren påverkas.

Faunapassager

Faunapassager får inte påverkas negativt. Följande villkor gäller:

 • Passagen får inte blockeras
 • Tryckgropar ska vara minst 10 m från passagen och tillhörande konstruktion. För längsgående schakt gäller avstånd på minst 2 m.
 • Markeringsstenar och annat som hör till faunapassagens funktion får inte flyttas eller skadas.
 • Stängsel får inte skadas.
 • Uppställning av maskiner och upplag får inte förekomma inom 10 m från passagen/anläggningen.

Alla grod- och kräldjur är skyddade enligt artskyddsförordningen och det krävs samråd eller dispens från länsstyrelsen om sådana arter riskerar att påverkas. Det är verksamhetsutförarens ansvar att kontrollera artförekomst och att ta kontakt med länsstyrelsen för samråd eller dispens.