Standardvillkor för ledningsärenden inom vägområdet

I samband med att Trafikverket ger tillstånd för att förlägga ledningar meddelar vi också villkoren för hur ledningsarbetet får utföras.

Villkorens syfte är att minska risken för skador på vägkroppen och att se till att resultatet blir så hållbart som möjligt för både ledningsägaren och väghållaren.

Ledningar ska förläggas att på ett sådant sätt att de inte påverkar vägens bestånd, drift och brukande. I största möjliga mån upplåts endast ena sidan av vägen vid en förläggning. För att nå anslutningar på motsatt sida är det tillåtet att trycka eller borra för att korsa vägen. Detta beror på att vägområdet är begränsat och ledningar på båda sidor om vägen försvårar underhåll och begränsar framtida arbeten.

Sedan ledningsarbete utförts inom vägområde, ska området genom ledningshavarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före arbetets början, enligt 6 kap. 4 § vägförordningen (2012:707).

Exempel på vägens konstruktion
Exempel på vägens konstruktion


Korsande ledningar

Trafikverkets standardvillkor för ledningar som korsar en statlig väg:

  • Tryckning eller borrning ska användas när en ledning korsar en väg, eftersom en genomgrävning ökar risken för sättningar och tjällyft.
  • Korsande ledningar ska tryckas eller borras vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens längdriktning.
  • Tryckdjupet under terrassytan ska vara minst 0,55 meter (Ø < 300 mm) eller 1,0 m (Ø ≥ 300 mm). Om terrassytan är svår att definiera ska ledningen tryckas minst 0,55 meter under dikesbotten i väl rensat skick.
  • Tryck- eller borrgropar ska placeras från dikesbotten eller släntfoten och utåt, dock minst 3,5 meter från vägbanekant till närmaste schaktkant.

Genomgrävning tillåts endast i särskilda fall och Trafikverket bedömer varje ansökan enskilt.

Längsgående ledningar 

Trafikverkets standardvillkor för längsgående ledningar inom vägområdet:

  • Trafikverket förordar förläggning i ytterslänt (mot släntkrön) eller släntfot. Avvikande placering kräver överenskommelse med Trafikverkets handläggare och ska särskilt framgå av ledningstillståndet.
  • Fyllnadshöjden ska vara minst 0,55 meter i sidoområdet och dikesbottnen i välrensat skick, för att ta höjd för kant- och dikesrensning samt dikning.
  • Ledningsgravar ska inte schaktas bredare än vad som krävs.

 

Figur av länsgående ledning; körbana, vägbana, skiljeremsa, innerslänt, ytterslänt, släntkrön, släntfot och dikesbotten
Placering av längsgående ledning i vägområdet enligt Trafikverkets standardvillkor (schaktgrav a och b)


Vi kan tillåta avsteg i undantagsfall om ledningen behöver dras i vägbanan eller i en innerslänt för att passera enstaka hinder. Detta avgörs från fall till fall och ofta går det att spränga vid bergspassager eller bygga en skyddande konstruktion.

Vägtrummor och sidotrummor

Korsande ledning ska hålla ett avstånd till vägtrummor på minst 10 meter, och avståndet till änden på sidotrummor ska vara minst 3 meter. Vid undantagsfall kan ledningen tryckas/borras 1,5 meter under trummor men detta ska godkännas separat. Längsgående ledningar ska passera vägtrummor och sidotrummor på ett sådant sätt och med ett sådant avstånd att trummor kan bytas i framtiden utan att ledningen utgör något hinder. Se illustration nedan.