Ledningsärenden inom mark och  järnväg

Här hittar du information om hur du ansöker, hur avtalen är utformade, frågor och svar samt uppgifter om kontaktpersoner inom området.

Ansökan

På den här sidan hittar du ansökningsblankett, stödjande och styrande dokument och annan information om hur du ansöker om avtal för ledningsarbeten som berör Trafikverkets mark och/eller järnvägsanläggning.

Om du har en ledning som berör Trafikverkets mark eller järnväg, eller båda, krävs det att du ansöker om att teckna ett nyttjanderättsavtal med Trafikverket. Om du har ett avtal för en befintlig ledning och ansöker om att utföra ett ledningsarbete som ryms inom ramen för det befintliga avtalet kommer du att få ett markägarmedgivande med Trafikverkets villkor. Innebär arbetet en ändring jämfört med vårt avtal kommer Trafikverket att upprätta ett tilläggsavtal som dokumenterar ändringen. Saknas giltigt avtal för ledningen hos båda parter kommer Trafikverket att upprätta ett nytt avtal för den befintliga ledningen.

Avtal

Om du planerar att dra en ny ledning inom Trafikverkets mark eller korsa järnvägen, eller båda, krävs ett avtal med Trafikverket och tillstånd att beträda järnvägsfastigheten. Eftersom Trafikverket är en myndighet gäller likabehandlingsprincipen, det vill säga alla ledningsägare ska behandlas lika. Därför har vi tagit fram fem egna avtalsmallar. Vi godkänner inte andra avtal för markupplåtelse, utan det är Trafikverkets egna mallar som ska användas.

Gäller arbetet en befintlig ledning förkortas handläggningstiden om du bifogar ert avtal för den aktuella ledningen med ansökan. Skulle ett giltigt avtal saknas hos båda parter kommer Trafikverket att upprätta ett nytt avtal för den befintliga ledningen. Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och järnväg.

Akut och brådskande reparation

Vad räknas som en akut reparation?

Tillåtelse att reparera en ledning akut ges bara om skadan stoppar eller påverkar säkerheten för tågtrafiken t ex via en brand eller om banvallen riskerar att rasa. Det är driftteknikern på Trafikverkets Trafikledningscentral som avgör om tågtrafiken ska stoppas för en akut reparation och de nås via Trafikverkets Kontaktcenter på telefon 0771-921 921. Övriga reparationer hanteras som en brådskande reparation. Brådskande reparationer hanteras skyndsamt. 

Vad räknas som en brådskande reparation?

Skador på till exempel en vattenledning med skyddsrör och avstängningsventiler samt avbrott på el- eller kommunikationsledning ska klassas som skäl till brådskande reparationer.

Var anmäler jag en brådskande reparation?

Du fyller i ansökningsblanketten och kryssar i akut reparation. Ange skälen till varför arbetet är brådskande under punkt 7: Övriga upplysningar i blanketten. Ansvarig handläggare kontaktar dig när handläggningen börjar. Brådskande reparationer hanteras skyndsamt. Bifoga gärna avtalet för den aktuella ledningen så förkortar du handläggningstiden.

Mer information och ansökningsblankett finns på sidan: Ansök om ledningsärenden inom mark och järnväg.

Byte av ledningsägare

Om du helt eller delvis överlåter en ledningen eller kanalisation till en ny ägare är ni skyldiga att anmäla det till Trafikverket så snart som möjligt. Bifoga gärna en kopia av den överlåtande ledningsägarens nyttjanderättsavtal med infrastrukturförvaltaren till er anmälan.

När er anmälan är registrerad hos Trafikverket kommer vi att upprätta ett avtal som ska undertecknas av samtliga parter innan överlåtelsen av ledningen är bindande.

TMALL 0835 Anmälan överlåtelse av ledning inom Trafikverkets mark och/eller järnvägsanläggning (pdf-fil, 637 kB, öppnas i nytt fönster)

Ytterligare tillstånd

Vägområde

När ledningen passerar inom vägområdet för statlig väg krävs också ett tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948) innan ledningsarbetet kan utföras i sin helhet.
Ansökan om ledningsärenden inom vägområden

Utbyggnadslagen

Här hittar du information om hur du skickar in en förfrågan om var Trafikverket har passiv fysisk
infrastruktur på en viss plats eller om du vill nyttja densamma för att dra ledningar i enlighet med utbyggnadsplanen.
Ansökan om utbyggnadslagen