Ledningsärende som berör belysning

Om du planerar att arbeta på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948).

Vid nybyggnation av belysningsanläggning ska anläggningen dimensioneras belysningstekniskt enligt krav i VGU. Observera att belysningsklassen bestäms av Trafikverket.

Arbete på befintlig belysningsanläggning kan exempelvis vara att byta armaturer på befintliga stolpar, att sätta upp fler stolpar i en befintlig anläggning, eller att byta ut hela stolpar inklusive armatur i befintlig anläggning.

Vanliga underhållsåtgärder som att byta ljuskällor i befintliga armaturer kräver inget ledningstillstånd, men ledningsägaren ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddsanordningar.

Val av material samt placering av stolpar ska göras enligt VGU-krav. Ett utfärdat tillstånd kopplas till ansökan för åtgärden. Därför behöver ansökan vara tydlig så Trafikverket vet vad som ska göras inom vägområdet. Uppgifter i tillståndet ligger till grund för om en efterkontroll genomförs.

Vi erbjuder rådgivning gällande belysningsberäkningar innan ansökan skickas in. Kontakta någon av handläggarna under fliken ”Kontaktuppgifter” längst upp på sidan, så förmedlar de kontakten till sakkunniga. Du kan exempelvis få hjälp med vilken belysningsklass anläggningen ska klara.

Om åtgärd inte utförs enligt tillstånd och ansökan, kan sökanden åläggas att göra om anläggningen så att förutsättningar enligt ansökan upprätthålls.

Avgift belysning

Ärenden som omfattar arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet omfattas av 43 § väglagen (1971:948).

En avgift ska betalas enligt vägförordningen (SFS 2012:707) innan ansökan prövas. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan.

Ansökningsavgiftens storlek är för närvarande 2 900 kronor, vilket framgår av avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Innan handläggningen av din ledningsansökan påbörjas kommer du att få ett mejl med information om hur du betalar avgiften.

När du ansöker om ledningstillstånd som berör belysning

Ansökan ska innehålla:

  • Materialval för stolpe (produktblad).
  • Materialval för armatur (produktblad).
  • Belysningsberäkning.
  • Detaljkarta med en kort beskrivning, där man ser stolpplacering (se exempel nedan).
  • Översiktskarta (se exempel nedan).

Ansökan görs via e-tjänsten. Välj alternativet Ansök om tillstånd för ledningsarbete.

Belysningsberäkning

Belysningsberäkning genomförs enligt VGU-krav och med rätt belysningsklass för sträckan. Beräkning ska vara med alla parametrar ifyllda. Trafikverket kan vid behov begära in aktuell ljusfil för den valda armaturen för att göra kontrollberäkning.

Den av Trafikverket bestämda belysningsklassen är en miniminivå för den prestanda belysningsanläggningen ska ha. Om anläggning överdimensioneras får detta ske med maximalt en belysningsklass lägre enligt VGU, det vill säga om beslutad klass är M4 får anläggningen inte ha högre belysningsnivå än vad M3 har.

Stolpar

Tänk på stolpgeometrin och att placering av stolpe från beläggningskant stämmer med ljuspunktsöverhänget och belysningsberäkning. Placering av stolpar redovisas på detaljkarta/kartor på så sätt att alla stolpar med placering framgår tydligt. På karta ska avstånd mellan stolparna framgå samt var man tänker placera stolpen i förhållande till beläggningskant. Ange även om befintliga stolpar ska tas bort.

Ibland är det inte möjligt att placera stolparna enligt VGU, exempelvis vid stenmurar, trånga sektioner och djupa diken. Visa i ert underlag var stolparna inte kan placeras enligt VGU och förklara i text varför.

Exempel på underlag

Här hittar du exempel på hur underlag kan se ut. Om det är många åtgärder som ska göras på samma plats kan det behövas fler kartor/ritningar för att redovisa åtgärderna.

Exempel på detaljkarta.

Exempel på översiktkarta.