Ansökan om granskning av produkt

Trafikverkets kemikaliegranskningsfunktion ska granska de märkningspliktiga kemiska produkter som du vill använda inom Trafikverket.

Allt behöver inte granskas

Observera att det finns en rad märkningspliktiga kemiska produkter som inte behöver granskas av kemikaliegranskningsfunktionen. Dessa produkter finns uppräknade under fliken "Produkter som inte ska granskas".

Så här ansöker du

För de produkter som måste granskas ska du skicka in en ansökan. Ansök digitalt i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem, se länk nedan. För detta krävs inloggningsuppgifter, det vill säga ett användarnamn och ett lösenord.

Innehåll i ansökan

En komplett ansökan ska omfatta följande:

  • Fullständigt ifylld ansökan. Information om uppgiftslämnare och produkt.
  • Ett säkerhetsdatablad som uppfyller ställda krav. Bladet som ska bifogas ska vara aktuellt och på svenska. Säkerhetsdatabladet ska innehålla tillräcklig information för att kunna klassa produkten och i övrigt uppfylla kraven i EU-lagstiftningen REACH.
  • En bekräftelse på att en produktvalsanalys genomförts. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med produkter som är mindre miljöskadliga. Innan en ansökan skickas till kemikaliegranskningsfunktionen ska den sökande dokumentera hur produktvalsprincipen har tillämpats genom att göra en produktvalsanalys. Mallen för produktvalsanalys uppfyller Trafikverkets minimikrav på produktvalsanalysens innehåll. Produktvalsanalysen är den sökandes verktyg för att tillämpa produktvalsprincipen, och själva analysen ska inte bifogas anmälan. På ansökningsblanketten ska dock bekräftas att en produktvalsanalys genomförts och att den har dokumenterats.

Kemikaliegranskningsfunktionens svar

När en ansökan kommit in till kemikaliegranskningsfunktionen får du direkt en bekräftelse med e-post. Granskningstiden är max fem arbetsdagar från det datum då en komplett ansökan har kommit in. Om ansökan inte är komplett får du en begäran om komplettering. Om kompletteringarna inte kommit till Trafikverket inom fyra veckor avslutar vi ärendet.

I kemikaliehanteringssystemet kan du följa och se statusen på ditt ärende och alla andra ärenden som är under handläggning.

Granskningen resulterar i ett granskningsutlåtande där det framgår vilken grupp produkten klassats i, och om särskilda villkor ska uppfyllas före användning.

Granskningsutlåtandet skickas till dig som sökande, och produkten registreras automatiskt i kemikaliehanteringssystemet och är därigenom tillgänglig för sökning.

Även om en kemisk produkt har granskats måste den sökande ändå

  • Följa lagar och andra krav.
  • Se till att tillräckliga personskydd används
  • Sträva efter att hitta en alternativ produkt eller metod som är mindre miljö- eller hälsopåverkande
  • Ta de myndighetskontakter som krävs.

Trafikverkets krav och arbetssätt i kemikaliegranskningsprocessen styrs genom dokumenten TDK 2010:310 och TDOK 2010:311.