Kemikaliehantering

Inom Trafikverkets verksamhet hanteras en stor mängd kemiska produkter. Ur miljö- och hälsosynpunkt är det angeläget att använda så miljöanpassade produkter som möjligt och att hantera dem på rätt sätt.

En funktion för kemikaliegranskning

Kemikaliegranskningsfunktionens uppgift är att klassa kemiska produkter utifrån innehåll av farliga ämnen, granskningen resulterar i ett granskningsutlåtande där klassning och särskilda villkor framgår. Syftet med granskningen är att bidra till en miljö-och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering samt att uppfylla miljökvalitetsmålet "Giftfri Miljö". Ansökan och granskning sker i Kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Se fliken ansökan och inloggning.

Trafikverkets krav och arbetssätt i Kemikaliegranskningsprocessen styrs genom dokumenten TDOK 2010:310 och TDOK 2010:311. Kraven i TDOK 2010:310 ingår i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93).