Pilot 3 - Västra Östergötland

Pilotprojektet i Östergötland handlar om den regionala triangeln Motala-Mjölby-Linköping. Hur kan Östergötland utveckla en samspelt region med flera kärnor som kompletterar varandra och på så sätt göra Östergötland till en mer attraktiv region.

En viktig del i att vara en region med flera kärnor är att de kompletterar varandra. För Östergötland betyder det bland annat att olika orter bör ta fasta på och utveckla de styrkor och kvaliteter de har på ett sätt så att de bidrar till regionens samlade kvaliteter och dess attraktivitet.

Hur samspelar kommunernas arbetskraftsutbud med utvecklingsförutsättningarna i regionen? Kan mindre orter med förbättrade pendlingsmöjligheter till regionkärnan spela en kompletterande roll? Hur kopplas orter som saknar spår tillräckligt attraktivt och effektivt till huvudorten? Spelar ortens attraktivitet, någorlunda objektivt bedömd, någon roll?

Pilotprojektet har fokus på insatser för social hållbarhet och vill hitta strategier för att förstärka den regionala attraktiviteten, där olika orter kan erbjuda kvaliteter som kompletterar varandra. En viktig del är att utveckla den regionala kollektivtrafiken och dess betydelse för ekologisk hållbarhet. Hur kan bussystemen bli så attraktiva och trovärdiga i sträckning och utformning att de framstår som fullgoda pendlingsalternativ och inte bara komplement till bilen? Pilotprojektet används också som en testbädd för att pröva olika metoder som kan bli aktuella att ta in i den kommande strukturbilden – som är en regional fysisk kartbild av det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUP.

Fakta - Östergötland och Region Östergötland

Triangeln mellan Motala, Mjölby och Linköping har en omfattande arbetspendling. 2014 hade Östergötland drygt 440 000 invånare och har en stadig befolkningstillväxt. Befolkningen är koncentrerad kring det centrala stråket genom regionen med de två dominerande städerna Linköping och Norrköping, på slättbygden och längs Södra stambanan och E4. Regionen har en högre andel areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskenäring och jakt) och tillverkningsindustri och en lägre andel tjänstenäringar, jämfört med Sveriges snitt.

Region Östergötland är det nybildade regionala utvecklingsorganet i Östergötlands län efter att Östergötlands läns landsting och Regionförbundet Östsam slogs samman vid årsskiftet 2014/2015. Region Östergötland har, förutom sjuk- och hälsovården, ansvar för det regionala utvecklingsarbetet, kollektivtrafiken och den regionala infrastrukturplaneringen. I det kommande arbetet kommer funktionell integration att vara en grundsten. Östergötland har börjat arbetet med att utveckla en regional fysisk planering. I det regionala utvecklings-programmet finns en rekommendation att utarbeta en strukturplan. Planen ska vara vägledande för fysisk planering av frågor som bör hanteras i en större geografi än de kommunala översiktsplanerna.