Pilot 5 – Det flerkärniga Skåne

Projektet handlar om att konkretisera strategierna för Det flerkärniga Skåne med fokus på att satsa på de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna samt att öka tillgängligheten.

Kopplingen mellan ny infrastruktur och kommunal fysisk planering

Syftet med Det flerkärniga Skåne är att, utifrån ett regionalt perspektiv och med utgångspunkt i den fysiska planeringen, lyfta Skånes möjligheter och utmaningar. I Det flerkärniga Skåne fungerar Skåne som en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion utan märkbara administrativa gränser. Idén bygger på ett samverkande Skåne, aktörer och nivåer emellan.

Illustration av Skåne

I arbetet har åtta regionala kärnor identifierats; Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad och Trelleborg. De tre första också är tydliga tillväxtmotorer. Pilotprojektet handlar om att konkretisera strategierna för Det flerkärniga Skåne för att utveckla samarbetet mellan tillväxtmotorerna, de regionala kärnorna och omlandet. En viktig del är att identifiera behov, önskemål och utvecklingspotential. Arbetet kopplas även till pågående arbete med en gemensam paketlösning för infrastrukturutveckling som också inkluderar processen för RTI och även trafikförsörjningsprogram och regional utvecklingsstrategi.

 

God tillgänglighet är grundläggande för att flerkärnigheten och den regionala utvecklingen ska stärkas. Genom att stärka den regionala tillgängligheten binds regionen samman så att skåningarna får tillgång till mer och ökade möjligheter. Att bygga infrastruktur är kostsamt, men investeringarna är långsiktiga och har många positiva och nödvändiga samhällseffekter. I och med de höga kostnaderna ställs det krav på prioriteringar kring infrastruktursatsningar och att flera aktörer kan gå samman och enas kring dessa.

I Skåne finns det behov av flera mindre investeringar snarare än en stor. För att stärka den regionala utvecklingen är både lokal och regional tillgänglighet av stor betydelse och det är viktigt att tänka på hela resan, från start till mål. Det behöver finnas fungerande kopplingar mellan målpunkter, såväl inom en ort som mellan orter samt ut i naturen. Att stärka den fysiska tillgängligheten och binda samman Skåne berör därmed allt från lokala gång- och cykelvägar till regionala järnvägar och vägar.

Stärka Hässleholm-Kristianstad som tillväxtmotor

Hässleholm och Kristianstad är nordöstra Skånes två regionala kärnor och de spelar en betydelsefull roll för sitt omland. De är inte var för sig tillräckligt starka, utan behöver utveckla sitt samarbete för att tillsammans fungera som en tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Det är viktigt för Skåne som helhet att det finns en tillväxtmotor i nordost som stöttas på regional nivå. Städerna behöver också kopplas till tillväxtmotorerna i väst och öka interaktionen med orterna runt omkring.

Stärka Helsingborg som tillväxtmotor

Skånes tre tillväxtmotorer Malmö, Lund och Helsingborg har en viktig roll att driva utvecklingen och generera synergieffekter till hela Skåne. För att stärka Skånes konkurrenskraft nationellt och internationellt behöver tillväxtmotorerna utvecklas och stödjas på regional nivå, ett ansvar som ligger på hela Skåne. De tre tillväxtmotorerna behöver stärkas inom allt från forskning och utveckling till infrastruktur och hållbarhet. Utan en djup interaktion med orterna runt omkring får ekonomin i Malmö, Lund och Helsingborg svårt att växa. Det är därför viktigt att Malmö, Lund och Helsingborg deltar i det regionala utvecklingsarbetet med såväl det egna som det gemensamma perspektivet på utvecklingsfrågorna.

Skånebanan

Arbetet med Helsingborg respektive Kristianstad-Hässleholm kopplas samman i en gemensam studie kring Skånebanans potential och utveckling. En utveckling av Skånebanans roll och funktion är viktigt för att den ska vara en bidragande faktor till näringslivsutveckling, bostadsbyggande och ökad attraktivitet. En åtgärdsvalsstudie för Skånebanan görs och följs upp av ytterligare fördjupade analyser av hur en utveckling av Skånebanan påverkar möjligheten till utveckling i orterna/kommunerna längs med stråket.

Utvecklad systemanalys för Skåne

Som en del av piloten är också ett arbete igång att genomföra en systemanalys för Skåne. Bakgrunden till en utvecklad systemanalys för Skåne är att se vilken infrastruktur som behövs för att uppnå dels målen i den regionala utvecklingsstrategin dels de nationella målen. Systemanalysen ska vara ett viktigt underlag för vidare arbete med infrastrukturplaneringen i Skåne. Både för Region Skåne och de skånska kommunerna, men inte minst gentemot staten.

Region Skåne och Strukturbild för Skåne

Skåne består av 33 kommuner och har nästan 1,3 miljoner invånare. Regionen, framförallt det sydvästra hörnet, kännetecknas av snabb tillväxt. Befolkningstillväxten som helhet är cirka 1 procent per år. Strukturbild för Skåne är ett initiativ för fysisk planering med den regionala skalan i fokus och är en del av det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Syftet är att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet med kommunernas översiktsplanering.

Strukturbild för Skåne är en arena för dialog kring utmaningen om ett utvecklat regional perspektiv på den fysiska planeringen och har tillsammans med Skånes 33 kommuner tagit fram ett gemensamt kunskapsunderlag kring regionens fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna.