Pilot 6 – Norra Västmanland

Pilotprojektet handlade från början om förutsättningarna för en återetablering av gruvnäringen i den norra länsdelen. Men nu är projektet inriktat på att hur norra Västmanland kan bli mer attraktivt för näringsliv och invånare.

De tre kommunerna Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg deltar i projektet tillsammans med den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket Region Öst samt Länsstyrelsen i Västmanland.

Målbilden för projektet:

Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg en attraktiv del av Bergslagen och kännetecknas av samverkansformer som leder till att:

  • Näringslivet har tillgång till den infrastruktur, marknad och arbetskraft som den behöver för etablering, utveckling och expansion
  • Invånarna har god tillgång till det utbud av arbete, bostäder, fritidsaktiviteter och offentlig service som de behöver
  • Avståndet till övriga Bergslagen och Mälardalen krymper

Fakta - Västmanlands län och regionala samarbeten

Västmanland har starka industritraditioner med företag som ABB, Volvo och Bombardier. Länet består av tio kommuner med drygt 255 000 invånare. Västerås dominerar i storlek med sina drygt 140 000 invånare. Västerås kommun har också högst befolkningstillväxt i länet.

Studier visar att Västmanland trots sitt gynnsamma läge i förhållande till Stockholm kommer att ha en svag befolkningstillväxt om inte åtgärder vidtas. Länet har identifierat tre viktiga utvecklingsområden

  • kompetensutveckling och bättre matchning på arbetsmarknaden
  • utveckling av den kommunala översiktsplaneringen
  • utveckling av infrastrukturen som stöttar möjligheterna att bo i länet och studera och arbeta inom och utom länet.

Västmanlands län ingår även i ett storregionalt samarbete med Stockholms, Uppsala, Örebro, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län. Genom utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik mellan storregionala kärnor och mellan kommunhuvudorterna och omkringliggande storregionala kärnor ökar möjligheten att pendla till studier och arbeten i ett större geografiskt område, utan att behöva flytta.