Pilot 2 - Mer Kalmarsund, Kalmar län

Pilotprojektet Mer Kalmarsund ska genom samarbete stärka regionen och utveckla en gemensam identitet - Mer Kalmarsund.

Pilotprojektet Mer Kalmarsund är ett samverkansprojekt mellan tre kommuner längs Kalmarsund; Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn samt Regionförbundet i Kalmar län, Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket. Genom samarbete vill man stärka regionen och utveckla en gemensam identitet; Mer Kalmarsund.

Ett av regionens mål är att antalet arbetsmarknadsregioner i Kalmar län ska minska från fyra till tre fram till år 2020. Med bättre kommunikationer mellan Oskarshamn och Kalmar finns förutsättningar att de två kommunerna i framtiden kan skapa en gemensam funktionell region för arbete, studier och boende. Idag saknas dock en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik längs Östersjökusten – det saknas en järnväg som förbinder Östersjöstäderna, från Karlskrona i söder till Norrköping i norr. Det kan vara en betydande faktor bakom den svaga utvecklingen i området under senare decennier.

Regional superbuss och gemensam bostadsmarknad

Den regionala strategin, som nu testas i pilotprojektet Mer Kalmarsund, är att bygga samman städer och orter längs Smålandskusten samt vidare söderut och norrut med en snabb och komfortabel busstrafik – en regional superbuss längs väg E22. En kapacitetsstark kollektivtrafik uppbyggd enligt devisen "Tänk tåg – kör buss" skulle kunna bli ett verksamt medel för en positiv ortsutveckling efter Smålandskusten. En regional superbuss ska bidra till att öka kollektivtrafikresandets status och konkurrenskraft gentemot bilen och därmed kunna erbjuda dagens bilresenärer ett fullgott transportalternativ.

Superbussen och de snabbare resorna skapar möjligheter för en större arbetsmarknadsregion och ökar även möjligheten att välja bostadsort. Kommunerna har utryckts intresse att agera för en gemensam bostadsmarknad och därmed kunna erbjuda regionens breda utbud av olika boendekvaliteter såväl i städerna som på landsbygden. Här finns både den medelstora handels- och utbildningsstaden med stark historiska prägel och de charmiga småstäderna. Men också ett stort utbud
av boendemöjligheter på landsbygden i byar och stationssamhällen eller på gårdar med möjligheter att hålla djur.

För att ta första steget i genomförandet av en strategi att bygga samman städerna längs kusten avser pilotprojektet nu att genomföra dels en förstudie kring förutsättningar och genomförande av en regional superbuss utmed Östersjökusten dels en analys av förutsättningarna för en regional bostadsmarknad.

Vad innebär det av gemensam syn och ställningstaganden samt samordnad planering på nationell, regional och kommunal nivå samt med andra aktörer?