Gränsöverskridande planering

Internationella resor och transporter påverkar hur det svenska transportsystemet bör utvecklas. Internationell samverkan behövs för att förutse framtidens behov och ta med gränsöverskridande aspekter i planeringen. Rapporten beskriver sådana initiativ.

De internationella resorna och transporterna har betydelse för hur det svenska transportsystemet behöver utvecklas. Den gränsöverskridande planeringen blir allt viktigare, både inom EU och på nordisk nivå. I direktivet till framtagande av den nationella planen som nu är beslutad, fick Trafikverket också i uppdrag att belysa den nordiska dimensionen. Den gränsöverskridande planeringen är alltså en fråga som har kommit att få en ökande betydelse.

Samverkan på global nivå, inom ramen för EU och med Sveriges grannländer, är viktig för att kunna förutse vilka utvecklingsbehov som kan komma att uppstå i framtiden, för att kunna utveckla planeringen och för att integrera de gränsöverskridande och internationella aspekterna. Rapporten redogör för några olika internationella samarbeten och initiativ och beskriver på en övergripande nivå vad som sker i våra nordiska grannländer.