Digitaliseringens möjligheter för att nå Målbild 2030

Med hjälp av ny teknik kan vi utveckla nya lösningar för att nå Målbild 2030. Vi har nu tagit fram en rapport som tar upp vad som behövs för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och vilka risker som finns.

Ny teknik kan hjälpa oss att utveckla nya lösningar som bidrar till att nå Målbild 2030 – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Lösningar som kan vara effektivare än traditionella åtgärder. Det handlar om nya sätt att använda transportsystemet och nya sätt att lösa dagens uppgifter.

Det kan handla om att använda teknik som gör att en väg kan nyttjas effektivare eller som minskar resbehoven, istället för en infrastrukturinvestering. Elektrifiering, automatisering och gemensamt ägande av fordon kommer att ställa högre krav på en gemensam infrastrukturplanering som även inkluderar elförsörjning och kommunikationsnät.

Vi kan se några trender som har potential att radikalt kunna förändra samhället och transporter de kommande fem åren. Ett exempel är den snabba utvecklingen inom ökad datatillgång, automation och AI (artificiell intelligens).

Förutsättningar och risker

Det finns några förutsättningar som behövs för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och hantera dess risker. Det behövs tillgång till grunddata för att nya och förbättrade digitala tjänster ska kunna skapas och tillhandahållas i transportsystemet. It- och kommunikationsinfrastruktur är en annan viktig förutsättning. Det handlar om fysisk och luftburen kommunikation, till exempel fiber eller mobilnät, men även om datorer med plattformar och basprogramvaror.

Digitaliseringen medför också risker, och behoven av informations- och cybersäkerhet ökar i allt snabbare takt. När man utvecklar digitala lösningar i transportsystemet behöver man alltid väga möjligheter mot risker och sårbarheter.

Vi behöver definiera de juridiska förutsättningarna för automatisering i transportsystemet för att tekniken ska kunna användas på rätt sätt, och för att motverka oönskade effekter i transportsystemet eller samhället. Det är viktigt att skynda på utvecklingen av lagstiftning och regelverk inom det här området, särskilt på europeisk nivå.

För att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut behöver vi skapa samarbetsytor där olika kompetenser och aktörer kan mötas och hitta gemensamma lösningar.

Rapporten finns att ladda ner nedan.