Scenarier för att nå klimatmålet och påverkan på vägtrafiken

Trafikverket redovisar ett regeringsuppdrag med scenarier för hur klimatmålet för inrikes transporter kan nås, och hur stor påverkan på vägtrafikarbetet blir.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ”…redogöra för hur myndighetens alternativa prognosscenarier bland annat beskriver en minskad trafikutveckling som kan uppstå till följd av beslutad och aviserad politik samt i förhållande till de mål som gäller för transportområdet, som inkluderar klimatmålet för transportsektorn.”

I rapporten, som utgör svar på uppdraget, beskrivs kvantitativa analyser av hur olika strategier avseende fordon, bränslen och förändringar i vägtrafikarbete kan bidra till att nå klimatmålen, för att på så sätt ge underlag för ett antal strategiska vägval. Ett antal scenarier redovisas som alla når klimatmålet 2030, men där olika strategier bidrar i olika hög grad och genomförs på olika sätt. Fördelar, nackdelar och risker med olika strategier, styrmedel och åtgärder beskrivs och analyseras översiktligt.

Vägtrafikens klimatpåverkande utsläpp kan minskas genom tre strategier:

  • Fordon med lägre utsläpp per kilometer, det vill säga ”större andel elfordon och energieffektivare bränslefordon”
  • Ökad andel förnybara drivmedel
  • Minskat vägtrafikarbete

Komponenter från alla tre delarna behöver ingå för att minska riskerna och för att nå målen på ett kostnadseffektivt sätt. Utifrån dagens förutsättningar kan vägtrafiken behöva minska – tillgången till biobränslen och introduktionstakten av eldrift är avgörande för hur snabbt utsläppen kan minska. Att minska vägtrafikarbetet kräver ekonomiska styrmedel, samtidigt som förbättrade alternativ till vägtransporter såsom förtätning, koll, gång och cykel kan bli mer attraktiva. Det senare bidrar också till andra mål såsom ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad hälsa.