Kvinna vid dator. Foto: Maskot

Kompetensförsörjning i transportsektorn

Ny teknik ställer krav på nya typer av kompetens, och många aktörer har redan svårt att rekrytera rätt kompetens. Det gör det svårt att genomföra planerade åtgärder. Denna rapport beskriver läget idag, behoven framåt och tänkbara åtgärder.

Mycket pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder. För att möta behovet av kompetens behöver bland annat utbildningssystemet utvecklas och bli mer flexibelt.

Ny teknik kräver ny kompetens

Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom hållbarhetens ramar. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer kan den tillämpade forskningen leda till nya system, produkter, tjänster och arbetssätt. En alltmer digitaliserad och uppkopplad anläggning ger transportsystemet nya utmaningar och möjligheter. Digitaliseringen ställer ökade krav på flexibilitet och nya typer av kompetenser.

Helhetsgrepp för att öka attraktiviteten

En central fråga när det gäller kompetensförsörjningen är bristande attraktivitet i branschen. Frågor om attraktivitet lyfts som ett problem inom samtliga trafikslag och på olika nivåer. Det är förvisso ett problem att det finns för få utbildningsplatser inom vissa områden, men problemet blir än större när de få platser som finns inte får tillräckligt antal sökande. Det är viktigt att öka attraktiviteten för transportsektorn som en framtidsbransch.

Det finns många initiativ när det gäller kompetens inom transportsektorn. Det saknas dock ett helhetsgrepp för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen. Nu behövs resurser och nästa steg tas där beslut fattas av flera parter såsom politiker, branschorganisationer, arbetsgivare, utbildningsaktörer och myndigheter. Inrättandet av ett branschövergripande forum bör övervägas.