Hur stort är gapet mellan förväntad utveckling och Målbild 2030?

Vi har gjort en gapanalys för 16 områden. Rapporten beskriver hur transportsystemet ser ut idag, vilka mål som finns för varje område, vilken utveckling vi förväntar oss utifrån beslutad politik och hur stort gapet är mellan mål och förväntad utveckling.

I Målbild 2030 har Trafikverket gett sin sammanfattning av vad FN:s globala mål för ett hållbart samhälle betyder för transportsystemet i Sverige, och även konkretiserat de transportpolitiska målen. Den innehåller även en utblick mot 2050.

För att göra den långsiktiga planeringen av transportsystemet på ett bra sätt, behöver vi analysera hur utvecklingen ser ut kopplat till våra mål. Vi behöver även se över vilken riktning utvecklingen kan tänkas ta utifrån olika förutsättningar. Vi har därför tagit fram en gapanalys på transportsystemnivå för 16 olika områden.

Inom varje målområde beskriver vi

  • hur transportsystemet ser ut idag
  • hur målet ser ut för det området
  • hur transportsystemet troligtvis kommer att utvecklas utifrån de politiska beslut som finns
  • det eventuella gapet mellan målet och den förväntade utvecklingen.

Målbeskrivningen utgår från Målbild 2030 och mål för vatten och miljögifter.

Vi har gjort gapanalys för följande områden:

  • Tillgänglighet i hela landet: för långväga gods, i stad och landsbygd.
  • Tillgänglighet för alla: genom tillförlitlig och enkel kollektivtrafik, samhällsgruppers olika behov samt likvärdiga möjligheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Trygghet; Klimat; Buller; Luftkvalitet; Landskap; Giftfri miljö samt Vatten.
  • Aktivt resande samt Trafiksäkerhet för väg respektive järnväg.

Det är Trafikverket som tagit fram analyserna, men de har också diskuterats på ett par workshops med deltagare från de regionala länsplaneupprättarna och SKR.

Rapporten finns att ladda ner nedan.