ATB Väg metodbeskrivningar

Här finns Vägverkets metodbeskrivningar (VVMB) i anslutning till Allmän Teknisk Beskrivning Väg (ATB Väg.

Metodbeskrivningar

Följande publikationer återfinns i kategorin Metodbeskrivningar i vår publikationsdatabas, se länk nedan:
Tekniska regelverk-Metodbeskrivningar (Trafikverkets publikationsdatabas)

 • 24 Bestämning av kapillaritet - publikation 1987:167
 • 40 Bestämning av vattenkvot och/eller vattenhalt - publikation 1987:162
 • 80 Bestämning av reflektans - publikation 1987:140
 • 82 Bestämning av friktion - publikation 1987:142
 • 83 Bestämning av kornkurva för ytpärlor - publikation 1987:143
 • 92 Uttagning av prov, termoplastisk vägmarkeringsmassa - publikation 1987:169
 • 99 Mätpunkt för kontroll av vägmarkering - publikation 1987:151
 • 104 Bestämning av friktion på belagd yta - publikation 1990:17
 • 106 Bedömning av grusväglag - publikation 1996:42
 • 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva - publikation 2001:29
 • 108 Bestämning av tvärfall med bogserad mätvagn - publikation 1994:39
 • 111 Vägytemätning av vägobjekt (pdf-fil, 64 kB)
  Ersatt av VVMB 116
 • 112 Deflektionsmätning vid provbelastning med fallviktsapparat - publikation 2012:050
  Ersätter VVMB 112
 • 114 Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat - publikation 2012:051
  Ersätter VVMB 114
 • 115 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning - publikation 2004:64
  Ersätter VVMB 103:1994, 109:1994 och 111:1998
 • 116 Vägytemätning med mätbil; objektmätning - publikation 2004:65
  Ersätter VVMB 111:1998
 • 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare - Publikation 2006:112
 • 118 Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar - Publikation 2006:113
 • 119 Metod för termografisk mätning - publikation 2006:114
 • 120 Inventering och värdering av befintlig väg - publikation 2009:106
 • 121 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning - publikation 2009:78
  Ersätter VVMB 115
 • 122 Vägytemätning med mätbil; objektsmätning - publikation 2009:79
  Ersätter VVMB 116
 • 301 Beräkning av tjällyftning - publikation 2001:101
  Ersätter VVMB 906
 • 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1 - publikation 2009:7
 • 350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2012:053
 • 351 Tvärgående skyddsanordningar - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2006:121
 • 501 Funktionskontroll av vägmarkering - publikation 2001:16
 • Bilaga 1 - manuell bestämning av mätplatser (pdf-fil, 1 MB)
 • Bilaga 2 - mätpunkters placering (pdf-fil, 44 kB)
 • 502 Bestämning av vidhäftning - publikation 1993:27
 • 586 Bestämning av stämpelbelastning - publikation 1993:11
 • 587 Bestämning av slitage med Tröger-apparat - publikation 1993:12
 • 602 Bestämning av andel helt okrossat material hos obundna överbyggnadsmaterial - publikation 1998:96
 • 603 Yttäckande packningskontroll - publikation 1994:76
 • 605 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare - publikation 1993:26
 • 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning - publikation 1993:19
 • 607 Bestämning av maximal densitet med vibrobord - publikation 1998:70
 • 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper obundna material - publikation 2000:105
 • 611 Provtagning av obundna materia - publikation 2000:106
 • 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp - publikation 2000:121
 • 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion - publikation 2001:100
 • 619 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - publikation 1998:68
 • 620 Provtagning, provning och bedömning  av provningsresultat av asfaltmaterial för återvinning - publikation 2000:109
 • 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning - publikation 2001:91
 • 901 Kontroll i fält av vidhäftning mellan sten och bitumen - publikation 1993:14
 • 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med Zahnviskosimeter - publikation 1993:15
 • 903 Bestämning av tjocklek hos bundna lager - publikation 1993:18
 • 905 Bestämning av vattens korrosiva egenskaper - publikation 1993:32
 • 908 Statistisk acceptanskontroll - publikation 1994:41
 • Bilaga 1 - Exempel på kontrollförfaranden (pdf-fil, 779 kB)
 • Bilaga 2 - Grundbegrepp i statistiken (pdf-fil, 349 kB)
 • Bilaga 3 - Slumptabeller (pdf-fil, 39 kB)

Övriga publikationer

Handbok för återvinning av asfalt - publikation 2000:93 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar - publikation 1999:100 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Lättklinker som lättfyllning i vägbankar - publikation 1986:78 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2005:4, från 2003-12-01

Cellplast som lättfyllning i vägbankar - publikation 1990:49 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2004:109, från 2005-05-02

Provgropsundersökning - publikation 1990:20 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2006:59, från 2006-09-01

Utförande av erosionskydd i vatten vid brobyggnad - publikaiton 1987:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Provningsmetoder för alternativa material tillvägunderbyggnad - publikation 2001:34 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Erosionsskydd i vatten vid väg- och Brobyggnad - publikation 1987:18 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Hantering av risker vid petroleumutsläpp - publikation 1998:64 (Trafikverkets publikationsdatabas) 

Hantering av tjärhaltiga beläggningar - publikation 2004:90 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Metodbeskrivningar ej i fulltext

36 Tung instampning - publikation 1987:158

599 Mätpunkt för kontroll av vägmarkering - publikation 1996:26 

Övriga publikationer ej i fulltext

Nedpressning av vägbank - publikation TU 139
Ersatts av publ.2005:4, från 2005-11-01

Vertikaldränering - publikation 1987:30

Mätning av grundvattennivå och portryck - publikation 1990:41

Urgrävning för vägbank - publikation 1991:6
Ersatts av publ.2005:4, från 2005-11-01

Jordarmering dimensionerande draghållfasthet för syntetmaterial - publikation 1992:10

Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper - publikation 1994:15

Geotekniska undersökningar för vägar - publikation TU 158

Handledning för geotekniska beräkningar - publikation 1986:6

Kalkpelare, grundförstärkning vid vägbyggnad - publikation 1986:72

Jordförstärkning med kalk-, cement- och kalk/cementpelare - publikation 1991:42

Tjälisolering. Metod för bestämning av värmekonduktivitet för cellplast - publikation 1990:42

Hydraulisk dimensionering, diken, trummor, ledningar och magasin - publikation 1990:11

Handbok i terrasering - publikation 1991:2

Beräkningshandledning väg och gatuinvesteringar - publikation 1989:10

Vägars miljöpåverkan - publikation 1987:58

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar. Handbok - publikation 1995:30

Brobrev nr 6 - publikation 1993:1

Geotekniska undersökningar för vägbroar - publikation 1989:7

Handboken i sprängteknik - publikation 1988:22

Bankpålning - publikation 1993:4

Yt- och grundvattenskydd - publikation 1995:1

Publikationer som utgått och ersatts

102 Bestämning av krossytegrad hos bär-och förstärkningslager - publikation 1990:8 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatt av VVMB 602

19 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - publikation 1990:22
Ersatt av VVMB 619

103 Mätning av spår och ojämnheter med mätbil - publikation 1994:38
Ersatt vid objektmätning av VVMB 111

109 Mätning av tvärfall med mätbil - publikation 1994:40
Ersatt vid objektmätning av VVMB 111

19 Bedömning av ekvivalent antal standardaxlar - publikation 2000:66
HAR UTGÅTT, GÄLLER EJ LÄNGRE

350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2004:177
Ersatt av TRVMB 350

504 Bestämning av luminanskoefficient i diffus belysning -Qd - publikation 1994:45 
Ersatt av VVMB 501

581 Bestämning av retroreflexion - publikation 1993:10
Ersatt av VVMB 501

609 Bestämning av tjällyftningsparametrar - publikation 1994:44

906 Beräkning av tjällyftningen i en vägkropp - publikation 1994:44
Ersatt av VVMB 301

Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg och gatuområde - publikation DD 104 (Trafikverkets publikationsdatabas)