Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ATB Väg metodbeskrivningar

Här finns Vägverkets metodbeskrivningar (VVMB) i anslutning till Allmän Teknisk Beskrivning Väg (ATB Väg.

Metodbeskrivningar

Övriga publikationer

Publikationer som utgått och ersatts

Metodbeskrivningar ej i fulltext

Övriga publikationer ej i fulltext 

Metodbeskrivningar

Följande publikationer återfinns i kategorin Metodbeskrivningar i vår publikationsdatabas, se länk nedan:
Tekniska regelverk-Metodbeskrivningar (Trafikverkets publikationsdatabas)

 • 24 Bestämning av kapillaritet - publikation 1987:167
 • 40 Bestämning av vattenkvot och/eller vattenhalt - publikation 1987:162
 • 80 Bestämning av reflektans - publikation 1987:140
 • 82 Bestämning av friktion - publikation 1987:142
 • 83 Bestämning av kornkurva för ytpärlor - publikation 1987:143
 • 92 Uttagning av prov, termoplastisk vägmarkeringsmassa - publikation 1987:169
 • 99 Mätpunkt för kontroll av vägmarkering - publikation 1987:151
 • 104 Bestämning av friktion på belagd yta - publikation 1990:17
 • 106 Bedömning av grusväglag - publikation 1996:42
 • 107 Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva - publikation 2001:29
 • 108 Bestämning av tvärfall med bogserad mätvagn - publikation 1994:39
 • 111 Vägytemätning av vägobjekt (pdf-fil, 64 kB)
  Ersatt av VVMB 116
 • 112 Deflektionsmätning vid provbelastning med fallviktsapparat - publikation 2012:050
  Ersätter VVMB 112
 • 114 Bearbetning av deflektionsmätdata, erhållna vid provbelastning av väg med FWD-apparat - publikation 2012:051
  Ersätter VVMB 114
 • 115 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning - publikation 2004:64
  Ersätter VVMB 103:1994, 109:1994 och 111:1998
 • 116 Vägytemätning med mätbil; objektmätning - publikation 2004:65
  Ersätter VVMB 111:1998
 • 117 Yttäckande homogenitetsmätning med isotopmätare - Publikation 2006:112
 • 118 Mätning av hålrumshalt hos asfaltbeläggningar med georadar - Publikation 2006:113
 • 119 Metod för termografisk mätning - publikation 2006:114
 • 120 Inventering och värdering av befintlig väg - publikation 2009:106
 • 121 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning - publikation 2009:78
  Ersätter VVMB 115
 • 122 Vägytemätning med mätbil; objektsmätning - publikation 2009:79
  Ersätter VVMB 116
 • 301 Beräkning av tjällyftning - publikation 2001:101
  Ersätter VVMB 906
 • 302 Dimensionering av lågtrafikerade vägar DK1 - publikation 2009:7
 • 350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2012:053
 • 351 Tvärgående skyddsanordningar - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2006:121
 • 501 Funktionskontroll av vägmarkering - publikation 2001:16
 • Bilaga 1 - manuell bestämning av mätplatser (pdf-fil, 1 MB)
 • Bilaga 2 - mätpunkters placering (pdf-fil, 44 kB)
 • 502 Bestämning av vidhäftning - publikation 1993:27
 • 586 Bestämning av stämpelbelastning - publikation 1993:11
 • 587 Bestämning av slitage med Tröger-apparat - publikation 1993:12
 • 602 Bestämning av andel helt okrossat material hos obundna överbyggnadsmaterial - publikation 1998:96
 • 603 Yttäckande packningskontroll - publikation 1994:76
 • 605 Bestämning av densitet och vattenkvot med isotopmätare - publikation 1993:26
 • 606 Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning - publikation 1993:19
 • 607 Bestämning av maximal densitet med vibrobord - publikation 1998:70
 • 610 Provberedning vid bestämning av nötningsegenskaper obundna material - publikation 2000:105
 • 611 Provtagning av obundna materia - publikation 2000:106
 • 612 Provtagning och provberedning för bestämning av bergtyp - publikation 2000:121
 • 613 Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion - publikation 2001:100
 • 619 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - publikation 1998:68
 • 620 Provtagning, provning och bedömning  av provningsresultat av asfaltmaterial för återvinning - publikation 2000:109
 • 701 Bestämning av vattenkänslighet hos kalla och halvvarma asfaltmassor genom pressdragprovning - publikation 2001:91
 • 901 Kontroll i fält av vidhäftning mellan sten och bitumen - publikation 1993:14
 • 902 Kontroll i fält av viskositet i bitumenemulsion med Zahnviskosimeter - publikation 1993:15
 • 903 Bestämning av tjocklek hos bundna lager - publikation 1993:18
 • 905 Bestämning av vattens korrosiva egenskaper - publikation 1993:32
 • 908 Statistisk acceptanskontroll - publikation 1994:41
 • Bilaga 1 - Exempel på kontrollförfaranden (pdf-fil, 779 kB)
 • Bilaga 2 - Grundbegrepp i statistiken (pdf-fil, 349 kB)
 • Bilaga 3 - Slumptabeller (pdf-fil, 39 kB)

Övriga publikationer

Handbok för återvinning av asfalt - publikation 2000:93 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar - publikation 1999:100 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Lättklinker som lättfyllning i vägbankar - publikation 1986:78 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2005:4, från 2003-12-01

Cellplast som lättfyllning i vägbankar - publikation 1990:49 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2004:109, från 2005-05-02

Provgropsundersökning - publikation 1990:20 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatts av publ. 2006:59, från 2006-09-01

Utförande av erosionskydd i vatten vid brobyggnad - publikaiton 1987:91 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Provningsmetoder för alternativa material tillvägunderbyggnad - publikation 2001:34 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Erosionsskydd i vatten vid väg- och Brobyggnad - publikation 1987:18 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka. Hantering av risker vid petroleumutsläpp - publikation 1998:64 (Trafikverkets publikationsdatabas) 

Hantering av tjärhaltiga beläggningar - publikation 2004:90 (Trafikverkets publikationsdatabas)

Metodbeskrivningar ej i fulltext

36 Tung instampning - publikation 1987:158

599 Mätpunkt för kontroll av vägmarkering - publikation 1996:26 

Övriga publikationer ej i fulltext

Nedpressning av vägbank - publikation TU 139
Ersatts av publ.2005:4, från 2005-11-01

Vertikaldränering - publikation 1987:30

Mätning av grundvattennivå och portryck - publikation 1990:41

Urgrävning för vägbank - publikation 1991:6
Ersatts av publ.2005:4, från 2005-11-01

Jordarmering dimensionerande draghållfasthet för syntetmaterial - publikation 1992:10

Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper - publikation 1994:15

Geotekniska undersökningar för vägar - publikation TU 158

Handledning för geotekniska beräkningar - publikation 1986:6

Kalkpelare, grundförstärkning vid vägbyggnad - publikation 1986:72

Jordförstärkning med kalk-, cement- och kalk/cementpelare - publikation 1991:42

Tjälisolering. Metod för bestämning av värmekonduktivitet för cellplast - publikation 1990:42

Hydraulisk dimensionering, diken, trummor, ledningar och magasin - publikation 1990:11

Handbok i terrasering - publikation 1991:2

Beräkningshandledning väg och gatuinvesteringar - publikation 1989:10

Vägars miljöpåverkan - publikation 1987:58

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar. Handbok - publikation 1995:30

Brobrev nr 6 - publikation 1993:1

Geotekniska undersökningar för vägbroar - publikation 1989:7

Handboken i sprängteknik - publikation 1988:22

Bankpålning - publikation 1993:4

Yt- och grundvattenskydd - publikation 1995:1

Publikationer som utgått och ersatts

102 Bestämning av krossytegrad hos bär-och förstärkningslager - publikation 1990:8 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Ersatt av VVMB 602

19 Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys - publikation 1990:22
Ersatt av VVMB 619

103 Mätning av spår och ojämnheter med mätbil - publikation 1994:38
Ersatt vid objektmätning av VVMB 111

109 Mätning av tvärfall med mätbil - publikation 1994:40
Ersatt vid objektmätning av VVMB 111

19 Bedömning av ekvivalent antal standardaxlar - publikation 2000:66
HAR UTGÅTT, GÄLLER EJ LÄNGRE

350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder - publikation 2004:177
Ersatt av TRVMB 350

504 Bestämning av luminanskoefficient i diffus belysning -Qd - publikation 1994:45 
Ersatt av VVMB 501

581 Bestämning av retroreflexion - publikation 1993:10
Ersatt av VVMB 501

609 Bestämning av tjällyftningsparametrar - publikation 1994:44

906 Beräkning av tjällyftningen i en vägkropp - publikation 1994:44
Ersatt av VVMB 301

Föreskrifter för ledningsarbeten inom väg och gatuområde - publikation DD 104 (Trafikverkets publikationsdatabas)