Geoteknik

Med geoteknik avses byggteknik i jord- och bergmaterial för att förebygga skred och begränsa sättningar.

Geoteknik handlar om vilka byggnadstekniska lösningar som är lämpliga med avseende på områdets topografi och jordens och bergmaterialets egenskaper.

Detta innebär att en väg- och bankonstruktion ska utformas så att den och dess närmaste omgivning får tillfredsställande stabilitet och betryggande säkerhet mot upplyftning under såväl bygg- som bruksskedet och så att konstruktionen inte utsätts för skadliga deformationer.

Övergång mellan olika geokonstruktioner ska planeras och dimensioneras så att ingen del av en bank eller konstruktionen blir ofullständigt förstärkt eller utsätts för skadliga deformationer.

Trafikverket har som byggherre författat geotekniska krav och råd för dimensionering av geokonstruktioner för väg- och järnväg vilka publiceras på denna hemsida. Dessa krav och råd är anpassade till gällande europeiska standarder samt Trafikverkets och Boverkets författningar.