Livscykelanalys i anläggningsprojekt

Här hittar du grundläggande information om Livscykelanalys (LCA) samt hur man praktiskt kan implementera LCA i verksamheten genom konkreta exempel.

Illustration över livscykelanalys (LCA) i anläggningsprojekt.
Illustration: Tyréns 

Denna nationella vägledning riktar sig till dig som vill beställa eller fått i uppdrag att ta fram en livscykelanalys (LCA) för ett anläggningsprojekt, alltså till projektörer och byggnadsentreprenörer som vill jobba mer hållbart med hjälp av LCA. Den riktar sig även till dig som vill få en introduktion och veta mer om varför det är användbart att göra LCA och framförallt hur man använder LCA i sitt projekt.

Fokus för vägledningen är LCA för transportinfrastruktur och miljöpåverkan under dess livscykel. Vägledningen kan även användas för andra typer av anläggningar och delar av anläggningar. Vägledningen handlar om livscykelanalys och miljöpåverkan men de flesta exemplen och illustrationerna handlar om att bedöma klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Inledande information vänder sig även till dig som saknar förkunskap om LCA eller att beräkna klimatpåverkan.

Syfte

Syftet är att öka kunskapsnivån för hur man kan jobba med LCA i anläggningsprojekt samt ge inspiration till dig som är miljöansvarig eller miljöengagerad och vill engagera hela din organisation i miljö- och klimatarbete.  Ett annat syfte är att uppmuntra och motivera fler att efterfråga och beställa LCA när man ska uppföra en väg, järnväg eller annat anläggningsprojekt. Vägledningen är övergripande, och den revideras och byggs på allt eftersom ny information blir tillgänglig. Fokus är livscykelanalyser för transportinfrastruktur, men den kan även tillämpas vid anläggning av industriområden, hamnar, byggnadsverk och liknande.

Vägledningen riktar sig till alla som är intresserade av livscykelanalys och klimatpåverkan:

  • Politiker
  • Myndigheter, kommuner och andra offentliga byggherrar
  • Konsulter och anläggningsentreprenörer
  • Arkitekter, projektörer och konstruktörer

De konkreta exemplen kan läsas av alla, men riktar sig främst till teknikansvariga, kalkylansvariga, klimat- och miljöansvariga, projektledare, beställare samt projektörer och konstruktörer.

Vägledningen kan också användas som kunskapsunderlag för andra beslutsfattare och övriga intresserade.

"Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse. Samma sak bör gälla för anläggningsarbeten."

Miljömålsberedningens betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47).

Det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är anledningen till att riksdagen har beslutat om ett långsiktigt utsläppsmål som innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtliga sektorer, inklusive bygg- och anläggningssektorn, behöver bidra för att målet ska kunna nås. Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Delar av denna vägledning baseras på grundläggande texter från Boverkets Vägledning om LCA för byggnader, som har omarbetats för att gälla anläggningsprojekt.

När det gäller mer detaljerade frågeställningar angående LCA-metodik hänvisar denna vägledning till Guide for LCA of Road and Rail Infrastructure som även finns i svensk översättning. Vägledningen har tagits fram inom det nordiska projektet NordLCA, för de nordiska väg- och trafikmyndigheterna. Vägledningen definierar LCA-metodiken i transportinfrastruktur och i olika planeringsfaser samt vägleder till att begränsa tolkningsutrymmet av befintliga standarder, vilket ska resultera i mer jämförbara LCA resultat.