Vilka mervärden ger en livscykelanalys?

Här beskrivs fördelarna med att använda LCA i hållbarhetsarbetet, för att sätta miljömål, för att möta dagens och framtidens miljökrav samt för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Det finns många goda skäl att göra en livscykelanalys (LCA) i ett anläggningsprojekt. Den ger kunskap om den miljöpåverkan en anläggning eller olika anläggningsdelar har under sin förväntade livstid. Den ger även ett kvantitativt underlag för att du ska kunna ta väl underbyggda beslut om hur miljöpåverkan från anläggningar kan minska.

Din kunskap ökar och besluten blir bättre

LCA är en användbar metod för att beräkna en anläggnings eller olika produkters miljöpåverkan. En LCA ger dig fördjupad kunskap om olika resursflöden och dess miljöpåverkan, oavsett om du är byggherre, förvaltare, anläggningsägare, entreprenör, projektör, arkitekt eller har en annan roll i byggkedjan. Den är ett bra underlag för väl underbyggda beslut om förbättringar ur ett miljöperspektiv.
Miljöaspekter som inte hanteras med en LCA kan hanteras med andra, kompletterande metoder. Dessa aspekter kan exempelvis vara platsspecifika, som biologisk mångfald eller vattenhantering.

I tidiga skeden är valmöjligheterna som störst. Det är därför viktigt att du redan tidigt i projekteringen börjar räkna på miljöpåverkan för olika alternativa byggnadslösningar och byggmetoder. Därmed kan minskad miljöpåverkan styra valet av olika åtgärder vid projektering och genomförande.

Den kunskap en LCA ger kan även användas som beslutsunderlag för att byggherrar, anläggningsägare och politiker ska kunna ta bättre beslut vid styrning mot lägre miljöpåverkan från anläggnings- och infrastrukturprojekt. Den kan också påverka till exempel produktutveckling hos byggprodukttillverkare samt rutiner och policyer hos byggnadsentreprenörer.

LCA i hållbarhetsarbetet och i arbetet med miljömål

När man genom LCA fått en god överblick över orsakerna till miljöpåverkan som uppstår i ett projekt eller i sin verksamhet kan man inleda ett effektivt arbete med att finna åtgärder för att minska den negativa påverkan samt beräkna hur olika åtgärder påverkar slutresultatet sett ur ett livscykelperspektiv. Genom detta arbete får man en bra grund för att kunna fastställa miljömål eller utarbeta krav inför upphandling.

Vilken miljöinformation i ett livscykelperspektiv som behövs för olika beslut, miljömål och krav beror på vilken roll du har, vilken organisation du tillhör samt i vilken fas ett anläggningsprojekt befinner sig i.

Exempel på behov av livscykelinformation:

  • Miljöstrategi - Miljö/hållbarhetsdata kring nya och aktuella utmaningar och framtidsscenario.

  • Projektering - Beräkna miljöeffekter man lyckats åstadkomma med olika åtgärder som massbalans, ny teknik, nya konstruktionslösningar och andra förändringar i projekteringen, etcetera.

  • Produktion - Beräkna miljöeffekter man lyckats åstadkomma i arbetet med energiförbrukning, alternativa drivmedel och arbetsfordon, samverkan med andra projekt, material, återanvändning, spill och avfall etcetera.

  • Inköp - Miljö/hållbarhetsdata för inköpta material och produkters specifika miljöpåverkan eller LCA underlag för kravställning.
  •  

Inspirationskälla: Swedish Life Cycle center, rapport nr 2018:03.

Du kan enklare möta miljökrav från olika intressenter

Intressenter som investerare, Trafikverket, kommuner och användare av anläggningar och infrastruktur av olika slag efterfrågar i allt högre utsträckning låg miljöpåverkan och att miljöprestandan är dokumenterad med en LCA beräkning.

För anläggning finns idag ett certifieringssystem kallat CEEQUAL. I CEEQUAL finns bedömningskriterier för både LCA beräkningar och användning av EPD:er (Environmental Product Declaration, svenska miljövarudeklaration). 

Du kan även få strategiska fördelar av att ligga steget före med ditt hållbarhetsarbete. För att beställare ska kunna göra medvetna val behöver de miljöinformation, och en LCA är ett verktyg som förenklar, förtydligar och möjliggör en sådan process.

Du kan hålla nere kostnaderna

Ökad kunskap om resursflöden och miljöpåverkan för en anläggning ökar dina möjligheter att minska material- och avfallsmängderna. Därmed kan du också minska kostnaderna på både kort och lång sikt. En LCA i ett tidigt skede ökar möjligheterna att modifiera och göra val till en relativt låg kostnad; det kan vara dyrare att lägga till eller ändra något senare i processen.

Du är förberedd att möta dagens och framtidens miljökrav

Om du tar fram en LCA redan i dag är du bättre förberedd för att möta dagens krav och eventuella nya miljökrav inom området.

Dagens lagstiftning ställer inga krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser från anläggningsprojekt, men Trafikverket ställer en del krav.  Trafikverkets klimatkrav omfattar reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt på över 50 miljoner SEK där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare. Trafikverket ställer även klimatkrav på utpekade material som används i mindre projekt och inom underhåll. 

Upphandlingsmyndigheten och Boverket har påbörjat ett arbete med att rekommendera hur kommunala verksamheter ska kunna ställa hållbarhetskrav för att främja minskad klimatpåverkan under hela livscykeln inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn vid offentlig upphandling.

Kostnad och tidsåtgång för LCA

Det finns många fördelar med att göra en LCA men det medför också kostnader. För att göra en LCA krävs ett beräkningsverktyg och data. LCA-verktyg och databas kan antingen vara gratis eller förknippad med en viss kostnad, men huvudsakligen är det arbetstiden som kostar. Tidsåtgången är dock svår att uppskatta, eftersom många aspekter spelar in. Klart är att den största tiden går åt till datainsamling och samverkan med tekniskt sakkunniga för olika anläggningsdelar.