Foto: Matilda Holmqvist

Klimatkrav

Trafikverket ställer krav på leverantörer i investerings- och underhållsprojekt att minska infrastrukturens klimatpåverkan. Kraven gäller klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och framtida underhåll.

Klimatkraven omfattar reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt på över 50 miljoner kronor där entreprenaden planeras att avslutas 2020 eller senare. Trafikverket har ställt klimatkrav i den upphandling av betongslipers som genomfördes 2016/2017. Vi ställer även klimatkrav på armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt mindre än 50 miljoner kronor och i alla underhållsentreprenader.

Vi för successivt in klimatkrav för andra verksamheter, såsom räls och sliprar till växlar, beläggningsunderhåll och baskontrakt för sommar- och vinterunderhåll av väg.

Leverantörer kan premieras för goda lösningar (bättre klimatprestanda än ställda krav). För att stimulera till ytterligare minskad klimatbelastning kan det ingå ekonomiska incitament i form av bonus i kontrakten.

Infrastrukturen ska vara klimatneutral 2040

Vårt långsiktiga mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040.

Delmålen omsätter vi succesivt i upphandlingskrav på konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.

Delmål:

  • 2020 - 15 procent
  • 2025 - 30 procent
  • 2030 - 60 procent, biodrivmedel eller eldrift i alla entreprenader
  • 2035 - 80 procent

Jämförelseår är 2015, vilket definieras av verktyget Klimatkalkyl.

Skapar utrymme för innovativa lösningar

Trafikverket har under lång tid ställt klimatkrav i enskilda projekt, Eftersom kraven gäller vad som ska göras, inte hur det ska gå till, skapas utrymme för innovation. Exempel på kreativa lösningar finns från projekten där klimatkrav ställts. I projekt Norra länken byggdes avluftningstorn i trä i stället för glas och i Västlänken projekteras schakt i stället för en extra tunnel för service- och räddningsinsatser.

Klimatkraven har tagits fram med stöd av ett forskningsprojekt som gjorts i samverkan med branschen.

Verktyget Klimatkalkyl

Verktyget Klimatkalkyl, se länk "Verktyget Klimatkalkyl", används för att göra klimatberäkningar. Klimatkalkylen är en förutsättning för att kunna ställa krav på en minskad klimatpåverkan. Klimatkalkyl för den färdiga anläggningen, kallad klimatdeklaration, ska visa vad som faktiskt gjorde skillnad.

Verktyget Klimatkalkyl

Verifikat

Verifikat för materialens klimatprestanda krävs i de fall leverantörsspecifika emissionsfaktorer (LCA-data) för material används i Klimatkalkyl eller för att verifiera att kraven på material uppfylls. Verifikatet, vanligtvis en miljövarudeklaration (EPD), ska godkännas av Trafikverkets granskningsfunktion.

Förfrågan görs via Klimatkalkylverktyget (fliken Verifikat). Användaren behöver behörigheten Klimatkalkyl User. Trafikverkets kontaktperson ansöker om behörighet via behörighetssystemet Arthur.

När behörigheten är godkänd hittar externa användare länken till Klimatkalkylverktyget via "Logga in" på www.trafikverket.se, och sedan "Min sida – extern anslutning". Därefter kan förfrågan om godkännande skickas in under fliken Verifikat i Klimatkalkylverktyget.